Elementary Education (Grades K–6) (Hmong)

Test Framework

Zeeg Kev Xeem Ntawv Me I (Test Code 406)
Cheeb Tsam Chaw Xeem Ntawv Me Qib Ncua Ntawm Cov Hom Phiaj Txoj Kev Khwv Yees Qhov Hnyav Ntawm Zeeg Kev Xeem Ntawv Me
I. Fab Kev Nyeem Ntawv 0001–0007 78%
II. Cov Kev Kawm Fab Kev Sib Txuas Lus 0008–0009 22%
Zeeg Kev Xeem Ntawv Me II (Test Code 407)
Cheeb Tsam Chaw Xeem Ntawv Me Qib Ncua Ntawm Cov Hom Phiaj Txoj Kev Khwv Yees Qhov Hnyav Ntawm Zeeg Kev Xeem Ntawv Me
I. Cov Fab Kev Kawm Lej 0010–0015 75%
II. Cov Kev Kawm Fab Kev Noj Qab Haus Huv/Kev Qoj Ib Ce Thiab Kev Kos Duab 0016–0017 25%
Zeeg Kev Xeem Ntawv Me III (Test Code 408)
Cheeb Tsam Chaw Xeem Ntawv Me Qib Ncua Ntawm Cov Hom Phiaj Txoj Kev Khwv Yees Qhov Hnyav Ntawm Zeeg Kev Xeem Ntawv Me
I. Kev Kawm Xaij (Science) 0018–0021 57%
II. Cov Fab Kev Kawm Txog Fab Sim Neej (Social Studies) 0022–0024 43%

Fab Kev Nyeem Ntawv

0001

Nkag siab txog cov hauv paus fab lus hais ntawm txoj kev txhim kho nyob rau txoj kev paub ntaub ntawv nyob rau Lus As Kiv, suav nrog rau txoj kev paub fab kev siv lus thiab fab tawm lub suab lus.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov theem kev loj hlob ntawm hom lus, suav nrog rau cov kev sib txuas ntawm txoj kev txhim kho fab hom lus thiab txoj kev txhim kho fab kev paub ntawv, thiab txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv ntaus tswv yim los txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho ntawm fab hom lus hais (piv txwv li, cov lo lus siv hais, cov kev txawj fab kev mloog kom nkag siab) txawm rau txhawb nqa lawv txoj kev txhim kho ntawm txoj kev paub ntaub ntawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev paub ntaub ntawv thiab kev tshawb fawb, txoj kev qhia kom meej tseeb txog cov kev txawj fab kev paub ntaub ntawv (piv txwv li, txoj kev tshawb pom thiab taw qhia cov ciaj ciam, lub suab lus cais lo lus, cov lus suab sib raws thiab cov kev sib txis niam ntawv rau lub suab lus)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev paub tawm lub suab lus thiab txoj kev tshawb fawb, txoj kev qhia kom meej tseeb txog cov kev txawj fab kev tawm lub suab lus (piv txwv li, txoj kev paub txog hais tias cov lus yog ua los ntawm lub suab lus sib txawv; txoj kev dho cov suab los ua ib lo lus, txoj kev cais ib lo lus mus ua cov suab, txoj kev txiav tus niam ntawv tawm, thiab hloov chaw rau cov suab)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev siv cov ntawv luam tawm uas tshim nyog; cov khoom thev naus laus zis; thiab cov dej num fab lus hais thiab kev sau ntawv uas zoo thiab muaj txiaj ntsim los rub thiab txhawb nqa cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho fab lus hais, txoj kev paub ntaub ntawv, thiab txoj kev paub lub suab lus thiab pab lawv ua kom muaj txoj kev sib txuas ntawm cov lus hais thiab txoj kev nyeem ntawv thiab txoj kev sau ntawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv raws txoj kev raws cai thiab tsis raws txoj kev raws cai los ntsuam xyua cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho fab lus hais, txoj kev paub ntaub ntawv, thiab txoj kev paub lub suab lus thiab txoj kev nthuav tawm lub peev xwm ntawm kev txhais lus thiab siv cov txiaj ntsig ntawm cov kev ntsuas no los npaj txoj kev qhia kom tau txiaj tsim zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim (piv txwv li, txoj kev qhia uas sib txawv, txoj kev cuam tshuam, kev tsim kho kom muaj qhov nyiam) los daws cov tub ntxhais kawm txhua tus txoj kev xav tau fab lus hais, txoj kev paub ntaub ntawv, thiab txoj kev paub lub suab lus, suav nrog rau txoj kev paub txog tias lub suab Lus As Kiv txawv lwm cov lus thaum twg thiab yuav tsum tau qhia kom meej tsheeb
0002

Nkag siab txog kev loj hlob cov kev siv ntawv luam (concepts of print), kev paub tus niam ntawv (letter recognition), kev sau tus niam ntawm (letter formation), thiab kev tawm suab tus niam ntawv (letter-sound correspondence).

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev siv cov ntawv luam thiab cov tswv yim tseem ceeb rau txoj kev txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho fab kev siv ntawm luam
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev txhim kho cov kev paub tus niam ntawv loj thiab tus niam ntawv me thiab cov kev txawj sau tus niam ntawv thiab kev tshawb fawb, kev qhia kom meej tseeb txog fab kev paub tus niam ntawv thiab kev sau tus niam ntawv
 • txoj kev ua qauv qhia kom pom txogtxog cov kev paub ntawm txoj kev txis tus niam ntawv rau cov suab thiab cov kev sib cuam tshuam ntawm kev tawm suab hauv Lus As Kiv thiab kev tshawb fawb, kev qhia kom meej tseeb txog fab kev tawm suab tus niam ntawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev siv cov ntawv luam uas tsim nyog thiab cov khoom thev naus laus zis; cov dej num fab lus hais thiab kev sau ntawv uas zoo thiab muaj txiaj ntsim; cov kev siv tev niv ntau yam sib xyaw los rub thiab txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho cov kev siv ntawv luam, kev kawm paub thiab kev sau tus niam ntawv loj thiab tus niam ntawv me cov tswv yim ntawm luam ntawv, thiab txoj kev kawm tawm suab ntawm tus niam ntawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv raws txoj kev raws cai thiab tsis raws txoj kev raws cai los ntsuam xyua cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho fab kev siv cov ntawv luam tawm, kev paub tus niam ntawv, thiab sau tus niam ntawv thiab kev tawm suab tus niam ntawv thiab txoj kev nthuav tawm lub peev xwm los txhais lus thiab siv cov txiaj ntsig ntawm cov kev ntsuas no los npaj txoj kev qhia kom tau txiaj tsim zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim (piv txwv li, txoj kev qhia uas sib txawv, cov kev cuam tshuam, kev tsim kho kom muaj qhov nyiam) los daws cov tub ntxhais kawm txhua tus txoj kev xav tau fab kev siv cov ntawv luam, kev paub tus niam ntawv, kev sau tus niam ntawv thiab txoj kev tawm suab tus niam ntawv, suav nrog kev paub txog cov hauv kev tseem ceeb ntawm cov txheej txheem kev sau lwm hom lus uas txawv Lus As Kiv thiab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev pab cov neeg kawm Lus As Kiv hloov cov kev txawj ntawm lawv hom lus los rau Lus As Kiv
0003

Nkag siab txog kev loj hlob cov kev tawm lub suab thiab lwm cov kev txawj fab txoj kev cim lo lus, txoj kev foob ib tug niam ntawv zuj zu, thiab txoj kev hais tau npliag.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim tseem ceeb uas cuam tshuam txog txoj kev pib ntawm kev loj hlob kev paub ntaub ntawv (piv txwv li, txoj kev sib raug ntawm qib pib txoj kev yeem ntawv, txoj kev sau tawv, thiab txoj kev foob ib tug niam ntawv zuj zus; kev sib raug ntawm nyeem ntawv thiab kev sau ntawv) thiab cov ntsiab lus siv los piav qhia txoj kev sib txi niam ntawv ua ke thiab/los sis cov kev sib cuam tshuam kev tawm lub suab tus niam ntawv hauv Lus As Kiv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev tshawb fawb, txoj kev qhia cov suab kom meej tseeb rau kev txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev sau ntawv kom raug thiab txoj kev foob sau cov lo lus raws ib txwm uas muaj kev sib chab sib chaws ntau tshaj ntxiv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev tshawb fawb, txoj kev qhia kom meej tseeb txog cov lo lus yooj yim (sight words), cov niam ntawv ntxiv rau tom qab lo lus uas pom tas li (piv txwv li, -ed, -er, -s), thiab cov lus qhia cov cai kev sau ntawv uas ntsig txog (piv txwv li, kev rau ob tus niam ntawv kawg, hloov tus ntawv niam ntaw y to i thaum ntxiv tus niam ntawm txiv tom qab lo lus) los txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev nyeem kom raug thiab txoj kev sau cov ntawv cov lo lus tsis raws ib txwm thiab/los sis muaj niam ntawv ntxiv tom qab
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev tshawb fawb, txoj kev qhia kom meej tseeb txog cov lus raws li ib txwm, cov lus uas xaus lub suab xab lab thiab cov lus uas xaus lub suab niam ntawv (open and closed syllable), thiab cov lus qhia kev cais cov ncua suab lus (piv txwv li, txoj kev paub txog cov hauv paus ntawm lo lus, cov lus muaj niam ntawv ntxiv tom qab uas muaj lub ntsiab lus ntshaib, cov lus uas tau los ntawm kev muab lo lus sib txua); thiab cov qauv kev saub ntawv raws li kev tsim kom los txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev nyeem kom raug thiab txoj kev sau cov ntawv muaj ntau ncua suab lus
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov cim tawm qhia tseem ceeb ntawm kev nyeem kom npliag lias (piv txwv li, kev ua raug, npaum li cas, thiab kev sib dho suab); cov txuam thawj tseeb pom muaj tas li uas cuam tshuam kev hais lus npliag (piv txwv li, kev ua tau tsis zoo ntawm txog kev tawm lub suab thiab lwm yam kev txawj ntawm kev cim lus, tsis muaj kev swm cov ntsiab lus ntawm kev kawm thiab/los sis cov qauv tsim kab lus, muaj ciaj ciam rau cov kev paub uas ua chaw tiag taws); thiab kev tshawb fawb, txoj kev qhia kom meej tseeb los txhawb kom npliag txhua theem ntawm kev nyeem
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev siv cov zaj lus sau uas tsim nyog (piv txwv li, cov ntawv luam tawm, cov cuab yeej tshaj xov xwm) thiab cov dej num kev nyeem ntawv thiab kev sau ntawv uas zoo thiab muaj txiaj ntsim los rub thiab txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho cov kev tawm lub suab thiab lwm yam kev txawj ntawm kev cim lus, txoj kev foob niam ntawv ib tug zuj zu thiab kev npliag lias
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv raws txoj kev raws cai thiab tsis raws txoj kev raws cai los ntsuam xyua cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho fab kev tawm lub suab, lwm yam kev txawj ntawm kev cim lus, txoj kev foob niam ntawv ib tug zuj zu thiab kev npliag lias
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim (piv txwv li, txoj kev qhia uas sib txawv, cov kev cuam tshuam, kev tsim kho kom muaj qhov nyiam) los daws cov tub ntxhais kawm txhua tus txoj kev xav tau fab kev tawm lub suab, lwm yam kev txawj ntawm kev cim lus, xoj kev foob niam ntawv ib tug zuj zu thiab kev npliag txhua theem ntawm kev loj hlob kev paub ntaub ntawv suav nrog kev paub txog cov hauv kev tseem ceeb ntawm cov txheej txheem kev sau lwm hom lus uas txawv Lus As Kiv thiab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev pab cov neeg kawm Lus As Kiv hloov cov kev txawj ntawm lawv hom lus los rau Lus As Kiv
0004

Nkag siab txoj kev txhim kho cov lo lus.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm lub luag hauj lwm tseem ceeb fab kev ua si txog lo lus hauv kev nyeem ntawv thiab qhov tseem ceeb ntawm kev ua kom cov tub ntxhais kawm kev paub lus thaum ntxov thiab sib txuas ua ntuv zu ntxiv los txhawb lawv kev txhim kho cov lus
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov feem ntawm kev qhia lo lus kom tau zoo (piv txwv li, txoj qhia kom meej tseeb txog cov lus thiab cov tswv yim kawm lo lus, txoj kev txhawb kev nco qab lo lus, txoj kev nqua hu thiab txhawb kev nyeem ntawv nthuav dav, txoj kev muab cov ntsiab lus muaj txiaj ntsig thiab cov hauv kev los siv cov lus tshiab) thiab cov qauv kev xaiv cov lus rau kev qhia lo lus
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev tshawb fawb, cov lus qhia meej tseeb hauv cov tswv yim rau kev tsim lo lus yam ywj pheej (piv txwv li, kev txheeb xyuas lub hauv paus keeb lus (morphemes) thiab cov lus txis ib lo kem suab lus rau tom ntej thiab tom qab) thiab rau txoj kev txiav txim siab lub ntsiab lus thiab kev tawm suab ntawm cov lus uas tsis swm los sis muaj ntau lub ntsiab lus los ntawm kev mloog thiab kev nyeem (piv txwv li, txoj kev siv cov kev nrhiav ntsiab lus, kev ntau nqi ntiab lus thiab kev piv txwv cov lus muaj ntsiab lus zoo ib yam, cov khoom siv txhawb pab uas siv ua qauv saib)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev tshawb fawb, cov lus qhia meej tseeb hauv cov lus thiab lawv cov ntsiab lus, suav nrog rau keeb kwm kev tau los ntawm cov lus (piv txwv li, cov hauv paus ntawm cov ntawv Latin thiab Greek uas pom tas li), cov kab lus siv raws qee pawg neeg, cov lus thiab cov kab lus txawv teb chaws uas siv nyob rau hauv Lus As Kiv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev siv cov zaj lus sau uas tsim nyog (piv txwv li, cov ntawv luam tawm, cov cuab yeej tshaj xov xwm) thiab cov dej num fab lus hais, kev nyeem ntawv thiab kev sau ntawv uas zoo thiab muaj txiaj ntsim los rub thiab txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho fab kev mloog, kev hais, kev nyeem thiab kev sau cov lo lus
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv raws txoj kev raws cai thiab tsis raws txoj kev raws cai los ntsuam xyua cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho fab lo lus, thiab txoj kev nthuav tawm lub peev xwm ntawm kev txhais lus thiab siv cov txiaj ntsig ntawm cov kev ntsuas no los npaj txoj kev qhia kom tau txiaj tsim zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim (piv txwv li, txoj kev qhia uas sib txawv, cov kev cuam tshuam, kev tsim kho kom muaj qhov nyiam) los daws cov tub ntxhais kawm txhua tus txoj kev xav tau hauv kev loj hlob lo lus
0005

Nkag siab txog txoj kev nyeem ntawv kom nkag siab thiab kev loj hlob ntawm cov tswv yim kev nkag siab thiab txoj kev nyeem ntawv ywj pheej.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kws nyeem ntawv tshaj lij nyeem lis cas thiab cov kev nyeem kom nkag siab txhua qhib (piv txwv li, kev nyeem kom nkag siab tias hais txog dab tsi xwb, kev nyeem kom nkag siab tob txog cov ntsiab lus thiab muaj kev ntau nqi rau cov ntsiab lus)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov txuam thawj tseeb uas cuam tshuam txog txoj kev nyeem ntawv kom nkag siab (piv txwv li, kev nyeem ntawv yam tsis xav li, kev npliag lias, kev paub lo lus, cov tswv yim kev nkag siab, kev sib chab sib chawm ntawm lo lus thiab kev tso chaw nyob ntawm kab lus, kev rub siab thiab lub hom phiaj ntawm txoj kev nyeem ntawv)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev tshawb fawb, cov lus qhia meej tseeb hauv cov tswv yim kev nkag siab (piv txwv li, txoj kev khwv yees tseg, txoj kev ua kom muaj kev sib txuas nrog cov kev paub ua ntej, txoj kev hais tawm thaum yus xav, txoj kev ntsuam xyuas, txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv lus, txoj kev nthuav tawm kom pom ua duab, txoj kev xav ntawm hauv lub hlwb, txoj kev sau lub ntsiab lus, cov lus nug/txoj kev nug) uas cov tub ntxhais kawm tuaj yeem siv los txhim kho lawv tus kheej kev nkag siab ntawm cov ntawv thiab txhawb lawv txoj kev ywj pheej thiab kev ntseeg siab yam cov kws nyeem ntawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev siv cov zaj lus sau uas tsim nyog thiab (piv txwv li, cov ntawv luam tawm, cov cuab yeej tshaj xov xwm) thiab cov dej num fab lus hais, kev nyeem ntawv thiab kev sau ntawv uas zoo thiab muaj txiaj ntsim los ua kom cov tub ntxhais kawm nkag siab txog cov ntawv ua ntej, nyob rau lub sij hawm, thiab tom qab ntawm txoj kev nyeem ntawv thiab los rub thiab txhawb lawv kev loj hlob ntawm cov tswv yim kev nkag siab
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm lub luag hauj lwm ntawm txoj kev nyeem ntawv ywj pheej hauv kev loj hlob kev paub ntaub ntawv thiab cov tsw yim meej tseeb kev rub txhawb nqa cov tub ntxhais kawm txoj kev nyeem ntawv ywj pheej thiab nyeem ntawv tom tsev los rub thiab txhawb lawv lub peev xwm kev nyeem ntawv thiab txhawb nqa lawv tus kheej txoj kev kawm raws txoj kev txhim kho thiab lub neej (piv txwv li, txoj kev siv kev paub ntawm cov tub ntxhais kawm cov kev txaus siab; kev nyeem nrov nrov rau cov tub ntxhais kawm; muab txoj kev nkag cuag tau rau ntau yam khoomsiv fab kev nyeem ntawv, suav nrog cov khoom siv hauv cov tub ntxhais kawm hom lus hauv tsev; nqua hu thiab muab kev txhawb nqa rau niam txiv/cov neeg saib xyuas los nyeem ntawv rau lawv cov me nyuam)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv raws txoj kev raws cai thiab tsis raws txoj kev raws cai los ntsuam xyua cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho fab kev nyeem kom nkag siab, thiab txoj kev nthuav tawm lub peev xwm ntawm kev txhais lus thiab siv cov txiaj ntsig ntawm cov kev ntsuas no los npaj txoj kev qhia kom tau txiaj tsim zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau txoj kev txiav txim siab cov tub ntxhais kawm txoj kev ywj pheej, txoj kev qhia, cov qib kev nyuab ntawm txoj kev nyeem ntawv thiab siv cov ntaub ntawv no los pab xaiv cov ntawv tsim nyog rau txoj kev qhia thiab coj cov tub ntxhais kawm nyeem ntawv ywj pheej
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim (piv txwv li, txoj kev qhia uas sib txawv, cov kev cuam tshuam, kev tsim kho kom muaj qhov nyiam) los daws cov tub ntxhais kawm txhua tus txoj kev xav tau hauv kev loj hlob cov tswv yim kev nyeem ntawv kom nkag siab, thiab txoj kev nyeem ntawv ywj pheej, suav nrog kev pab cov neeg kawm Lus As Kiv hloov cov kev txawj uas cuam tsuam ntawm lawv hom lus tom tsev rau hom Lus As Kiv
0006

Nkag siab txog ntau hom ntawv sib txawv thiab cov tswv yim rau txoj kev nkag siab, tshuaj ntsuam, thiab kev teb rau lawv.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov me nyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas txoj kev ntxuav qhia cov zaj lus sau uas sawv cev rau hom dab neeg, txheej dab neeg, cov kev xam pom, thiab cov kab lis kev cai, suav nrog cov zaj lus sau los ntawm thiab hais txog lub xeem Minnesota Cov Neeg Khab Mes Kas
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb thiab ntsiab lus ntawm cov zaj lus sau (piv txwv li, cov ntsiab lus xws li tus neeg seev yeeb yam thiab cov qauv ntsiab lus, cov xab tais ntsiab lus xws li cov lus paj lug)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev tsi ntsees rau hauv cov qauv tseem ceeb, cov hom, thiab teeb tim ntawm cov zaj lus sau los txhawb tub ntxhais kawm cov kev nkag siab ntawm cov ntawv no
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev qhia meej tseeb hauv kev teb ntsig txoh dab neeg thiab cov kev txawj fab kev tshuaj ntsuam (piv txwv li, siv cov pov thawj los ntawm cov zaj lus sau los txhawb cov kev teb, kev tshuaj ntsuam cov teeb tim ntawm zaj dab neeg, kev txhais cov lus paj lug, kev ntsuas xyuas lub suab thiab kev xav, txoj kev paub txog tias cov ntawv tuaj yeem ntsa pom cov kev xam pom ntsig txog kab lis kev cai uas zoo sib txawv)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm ntau hom ntaub ntawv thiab tsiab lus ntawm cov ntawv suav nrog cov ntawv tseem ceeb (piv txwv li, daim ntawv txheeb teev npe, cov hau lus), cov duab kab (piv txwv li, daim duab qhia chaw, kab kos, duab kos), thiab cov koom haum (piv txwv li, keeb kwm raws caij nyoog, ua rau/cuam tshuam, sib piv/nriav qhov txawv, teeb meem/kev daws) ntawm cov ntawv nothov kev paub ntawm kev qhia kom paub meej hauv cov yam ntxwv tseem ceeb
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev tsi ntsees rau hauv cov qauv tseem ceeb, cov hom, thiab teeb tim ntawm cov zaj lus sau fab lus qhia paub los txhawb tub ntxhais kawm cov kev nkag siab ntawm cov zaj lus sau no
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev tsi ntsees txoj kev cob qhia nyob rau txoj kev tshuaj xyuas thiab kev teb rau cov kev txawj ntawm cov zaj lus sau fab lus qhia paub (piv txwv li, txoj kev ntaus nqi tus kws sau cov xwm txheej, txoj kev ntaus nqi txog fab pov thawj, txoj kev sau txheej lus qhia paub, txoj kev tsab xaus cov ntsiab lus tseem ceeb)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev uas yuav taug lw thiab ntau nqi txoj kev sib cav thiab cov kev muab lus ab faj seeb nyob rau ntawm zaj lus sau, xws li txoj hauv kev los qhia qhov sib txawv ntawm cov kev muab lus ab uas raug txhawb los ntawm cov laj thawj thiab cov pov thawj los ntawm cov kev muab lus ab uas tsi yog
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv los txiav txim txog lub ntsiab lus ntawm cov lus thiab cov koog lus uas nws raug siv nyob rau fab dab neeg sau tseg los sis zaj lus sau fab lus qhia paub, xws li cov ntsiab lus txhais ntawm fab pab lug, fab lus txhiaj txhais, thiab fab tev niv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los sib piv thiab nrhiav kev sib txawv ntawm ib tug kws sau txoj kev nthuav qhia cov xwm txheej, muaj xam nrog rau cov xwm txheej uas cuam tshuam rau Minnesota Cov Neeg Khab Mes Kas, nrog rau lwm tus kws sau (piv txwv li, phau ntawv sau teev txoj kev nco cim tseg thiab phau ntawv sau hais txog ib tug neeg lub leej los ntawm tib tug neeg)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev siv cov zaj lus sau uas tsim nyog thiab cov dej num muaj txiaj ntsig zoo, koom nrog hom kev hais lus, txoj kev nyeem ntawv thiab txoj kev sau ntawv ua kom kub siab thiab txhawb zog rau cov tub ntxhais kawm txoj kev nkag siab thiab tshuaj ntsuam rau thiab teb rau cov zaj lus sau
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los pab thiab txhim kho cov tub ntxhais kawm cov lus teb rau cov peev xwm ntawm fab kev sau dab neeg thiab kev nyeem ntawv nyuaj raws cov kev sib tham qib siab, thiab muaj feem sib cuam tshuam txog cov zaj lus sau
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv raws txoj kev raws cai thiab tsis raws txoj kev raws cai los ntsuam xyua cov tub ntxhais kawm txoj kev nkag siab thiab ntaus nqi rau ntawm thiab teb rau cov zaj lus sau fab dab neeg sau tseg thiab fab lus qhia paub, thiab txoj kev ua qauv qhia kom pom txog lub peev xwm los txhais thiab siv cov txiaj ntsig tau los ntawm cov kev ntsuam xyuas no los npaj rau txoj kev cob qhia uas muaj txiaj ntsig zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim (piv txwv li, txoj kev qhia uas sib txawv, cov kev cuam tshuam, kev tsim kho kom muaj qhov nyiam) los daws cov tub ntxhais kawm txhua nyob rau txoj kev teb thiab kev ntaus nqi fab dab neeg sau tseg thiab cov kev txawj ntawm txoj kev paub ntawv ntawm cheeb tsam ntsiab lus
0007

Nkag siab txog txoj kev txhim kho ntawm fab kev kawm lus, xws li cov qauv thiab cov cai siv hom Lus As Kiv.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov hauv paus kev paub txog ntawm cov qauv thiab cov cai siv ntawm hom Lus As Kiv (piv txwv li, cov qauv kab lus, cov cai lus, cov cim cais txoj kev sau, cov cai tus niam ntawv loj niam ntawv me, txoj kev foob lo lus, cov cai sib txuas cov lo lus ua ke thiab cov ntsiab lus)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim los txhawb cov kev txawj ntawm txoj kev paub ntawv raws li txoj kev muab cov kev txuas ntawm hom lus hais thiab txoj kev nyeem thiab txoj kev sau ntawv, muaj xam nrog rau txoj kev pab lawv kom nkag siab cov kev zoo siab xws thiab cov kev sib txawv ntawm cov qauv thiab cov cai siv ntawm hom lus uas siv nyob rau txoj kev hais thiab kev sau Lus As Kiv; thiab txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim thiab cov dej num rau txoj kev sib txuas ntawm fab kev nyeem ntawv thiab cov hauv kev los sib txuas lus
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los muab txoj kev cob qhia uas tsi ntsees thiab txoj kev xyaum ua ntaus thawj hlo nyob rau cov qauv thiab cov cai siv ntawm hom lus yam siv qib ncua ntawm cov tswv yim thiab cov dej num uas txhawb dej siab txhawm rau txhim kho cov tub ntxhais kawm txoj kev yooj yim nyob rau hauv txoj kev to taub thiab siv fab kev kawm lus nyob rau txoj kev hais thiab txoj kev sau Lus As Kiv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev siv cov zaj lus sau uas tsim nyog thiab (piv txwv li, cov ntawv luam tawm, cov cuab yeej tshaj xov xwm) thiab cov dej num fab lus hais, kev nyeem ntawv thiab kev sau ntawv uas zoo thiab muaj txiaj ntsim los ua kom cov tub ntxhais kawm lub peev xwm los txhais thiab siv cov cai thiab cov cai siv ntawm hom Lus As Kiv nyob rau txoj kev nyeem, txoj kev sau, txoj kev mloog, thiab txoj kev hais cov ntsiab lus tseem ceeb uas tseeb tiag
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau txoj kev pab cov tub ntxhais kawm muab qhov kev paub txog ntawm cov cai Lus As Kiv tso ua ke txhawm rau txhim kho lawv txoj kev nyeem kom npliag thiab nkag siab (piv txwv li, yam muab cov hwm tsam tuab ntws los mloog rau, nyeem, thiab nyeem dua rau cov khoom siv txhawb pab uas siv fab kev kawm lus)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv raws txoj kev raws cai thiab tsis raws txoj kev raws cai los ntsuam xyua cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho ntawm fab kev kawm lus thiab lawv txoj kev nkag saib thiab txoj kev siv cov qauv thiab cov cai siv ntawm hom Lus As Kiv thiab txoj kev ua qauv qhia txog lub peev xwm los txhais thiab siv cov txiaj tau los ntawm cov kev ntsuam xyuas no los npaj rau txoj kev cob qhia uas muaj txiaj ntsig zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim (piv txwv li, txoj kev qhia uas sib txawv, cov kev cuam tshuam, kev tsim kho kom muaj qhov nyiam) los daws cov kev xav tau uas tau ntsuam xyuas ntawd ntawm cov tub ntxhais kawm txoj ua leeg zus nyob rau hauv txoj kev txhim kho ntawm fab kev kawm lus, muaj xam nrog rau txoj kev paub tau cov hauv kev txoj yam cov qauv ntawm hom lus thiab cov cai siv ntawm hom lus rau fab kev sau ntawv ntawm lwm hom lus tuaj yeem sib txawv rau Lus As Kiv thiab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev pab cov neeg kawm Lus As Kiv los xa cov kev txawj ntawm hom lus los tawm lawv hom lus hais tom tsev rau Lus As Kiv

Cov Kev Kawm Fab Kev Sib Txuas Lus

0008

Nkag siab txoj kev txhim kho tuaj ntawm cov kev txawj txog fab kev sau ntawv.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tus qauv thiab cov hauv paus tseem ceeb ntawm ntau hom ntawm txoj kev sau ntawv (piv txwv li, kev muab xov xwm, kev piav qhia, kev muab kev yaum, kev piav txheej txheem)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tev niv rau txoj kev tsim cov ncauj lus thiab txoj kev txhim kho cov tswv yim rau fab kev sau ntawv (piv txwv li, txoj kev siv daim duab piav qhia tuav tswj)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tus txheej txheem kev sau ntawv (piv txwv li, txoj sau ua qauv thawj zaug, txoj kev kho kom raug) thiab ntawm cov tswv yim rau txoj kev txhim kho cov tub ntxhais kawm lub peev xwm los siv cov txheej txheem no los sau ntawv yam muaj peev xwm hlo nrog rau txoj kev ntseeg tus kheej, txoj kev raug, thiab kev xav tawm
 • txoj kev txheeb xyuas thiab txoj kev kho dua tshiab ntawm txoj hauv lwm sau ntawv nyob rau kev muaj feem cuam tshuam txog rau kev tuav tswj, kev muab sau ua koog, kev hais tau meej tseeb, thab xab tais (piv txwv li, txoj kev ntxiv cov kab ncauj lus, txoj kev rov txheeb cov kab lus sau kom nyob raws txheej txheem ua ntu zus, txoj kev tshem cov lus uas tsis tsim nyog tawm)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau txoj kev txhim kho ib nce lus tshiab fawb thiab txoj kev sau cov ntawv los ntawm cov hauv paus ntawb ntawv luam tawm thiab ntaub ntawv tshuab dij ntsis tauj, txoj ntsuam xyuas yam ntseeg tau ntawm txhua lub hauv paus ntaub ntawv, thiab rov tsom ntsees rau qhov lus nug xav paub raws li qhov tsim nyog
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los sau cov kev sib cav yam muab txoj kev cob qhia meej tseeb txog cov kev muab lus ab; txoj kev txawb cov kev muab lus ab nrog rau cov laj thawj uas meej tseeb, tuaj tswj zoo thiab qhov pov thawj uas cuam tshuam nrog; thiab txoj kev muab qhov kev tshab xaus uas ua raws los ntawm txoj kev sib cav uas tau ua rau pom
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los sau cov zaj lus sau ntawm kev muab xov xwm thiab kev piav qhia raws txoj kev qhia lub ncauj lus, txoj kev siv cov qauv fab tuav tswj uas tsim nyog, txoj kev txhim kho lub ncauj lus uas muaj feem xyuam rau qhov tseeb, txoj kev siv cov kev txhais lus uas tsim nyog los tshab txhais kom meej txog cov kev sib cuam tshuam ntawm cov tswv yim, txoj kev siv cov lo lus tshwj xeeb raws kis, thiab txoj kev muab qhov kev tshab xaus uas ua raws los ntawm cov lus qhia paub los sis cov kev piav qhia uas tau ua rau pom
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tsab xaus, ab pov thawj los ntawm, thiab txhais ntsiab rau cov ntaub ntawv thiab cov kev tshab xaus ntawm lwm cov thiab txoj hauv kev los muab cov lus qhia paub raws li hauv paus ntawv teev npe
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los sau kev piav txheej txheem thiab lwm cov zaj lus sau fab kev tsim los txhim kho cov kev tau ntsib los sis cov xwm txheej uas muaj tseeb los sis xav tawm xwb raws txoj kev siv cov tev niv fab kev sau dab neeg thiab fab kev piav dab neeg, qhov muaj ntau yam ntawm cov lus siv los hloov xwm txheej sib txhuas uas sib txawv, cov lus fab paj lug thiab fab sib khuab, thiab qhov kev tshab xaus uas ua raws los ntawm cov kev tau ntsib los sis cov xwm txheej uas tau piav qhia
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau txoj kev txhim kho cov tub ntxhais kawm lub peev xwm los siv hom ntawv sau, muaj xam nrog rau cov lo lus fab kev kawm, kom sib txuas lus nrog peb yam tau txais txiaj ntsig zoo nrog ntau yam ntawm cov neeg mloog thiab rau cov hom phiaj uas sib txawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los siv cov thev naus laus zis, muaj xam nrog rau Is Taws Nej (Internet), los tsim thiab nthuav txoj kev sau; txuas rau thiab teev cov hauv paus ntaub ntawv; thiab sib cav thiab sib koom rau hauv lwm tus ntawm cov phiaj xwm kev sau ntawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv raws txoj kev raws cai thiab tsis raws txoj kev raws cai los ntsuam xyua cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho fab kev sau ntawv, thiab txoj kev nthuav tawm lub peev xwm ntawm kev txhais lus thiab siv cov txiaj ntsig ntawm cov kev ntsuas no los npaj txoj kev qhia kom tau txiaj tsim zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim (piv txwv li, txoj kev qhia uas sib txawv, cov kev cuam tshuam, kev tsim kho) los daws cov tub ntxhais kawm txhua tus txoj kev xav tau hauv txoj kev sau ntawv
0009

Nkag siab txoj kev txhim kho tuaj ntawm cov kev txawj fab kev mloog, kev hais lus, kev ntsia, thiab txoj kev paub fab tshuab xov xwm.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los piav tus neeg hais lus txoj kev sib cav, cov kev muab lus ab tshwj xeeb thiab teev hom phiaj cov neeg mloog, xws li txoj hauv kev los qhia qhov sib txawv ntawm cov kev tsis sib pom zoo uas raug txhawb los ntawm cov laj thawj thiab cov pov thawj los ntawm cov kev tsis sib pom zoo uas tsi yog
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau txoj kev koom uas muaj txiaj ntsig zoo nyob rau hauv qib ncua ntawm cov kev sib tham fab siv tau hauj lwm zoo (piv txwv li, ib leeg-rau-ib leeg, pab pawg-me thiab-loj, tus xib fwb qhia ntawv-ntaus thawj) nrog cov khub uas muaj ntau yam sib txawv (piv txwv li, txoj kev ua raws cov cai uas tau pom zoo, txoj kev soj ntsuam cov kev taw qhia uas tsis yog kev siv lo lus hais, txoj kev nug cov lus nug ntawm txoj kev qhia kom meej tseeb, txhais ntsiab ntawm ntau cov kev xam pom) thiab rau txoj kev txheeb xyuas, kev tswj xyuas, thiab kev daws teeb meem cov nyom hauv cov pab pawg (piv txwv li, kev sib hais kom haum ob tog, kev sib kho, kev daws teeb meem)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau txoj kev ntsuas ntau yam ntawm tshuab xov xwm (piv txwv li, daim yeeb yaj kiab, this vis, nkes vis dis aus, cov kev tshaj xo tawm, cov ntaub ntawv luam tawm thiab tshuab xov xwm dis ntsis tauj) nrog rau raws nraim li kev ua raug thiab kev ntseeg tau ntawm cov ntaub ntawv, hom phiaj, tsab lus, tus neeg tuaj mloog thiab saib uas nyob rau hauv hom phiaj, thiab txoj kev ua rau pom yam tsis ncaj ncees thiab cov qauv ua piv txwv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txhais cov ntsiab lus uas tau pom los nyob rau hauv ntau yam sib txawv ntawv tshuab xov xwm thiab cov hom ntawv (piv txwv li, yam uas pom, yam uas muaj ntau tsawg, yam uas hais) thiab tshuaj ntsuam txoj hauv kev uas nws pab tau rau lub ncauj lus, zaj lus sau, los sis qhov teeb meem
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tshaj qhia lub ncauj lus los sis zaj lus sau thiab nthuav qhov cov kev muab lus ab thiab civ kev tshawb nriav raws txoj kev teev zeeg sij hawm ua ntua zus rau cov tswv yim yam sib txuas thiab txoj kev siv cov ntsiab lus piav qhia, cov txhuam thawj tseeb, thiab cov ntsiab lus meej tseeb uas muaj feem xyuam nrog txhawm rau los txhawb cov tswv yim thiab cov ntsiab lus
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los yoog raws txoj kev hais lus txog rau ntau yam ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb, cov neeg mloog, thiab cov hauj lwm uas sib txawv thiab txoj hauv kev los siv cov kev siv txuas lus yam uas tsis yog kev siv lo lus hais raws li tsim nyog (piv txwv li, qhov nrov loj yaus, lub suab seev lo lus, kev muab lub qhov muag ntsia rau)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tsim txoj hauj lwm chaw tshaj xov xwm los sis ib qhov ntawm txoj kev sib txuas lus hauv tshuab dis ntsis tauj rau lub hom phiaj tshwj xeeb (piv txwv li, los tsim los sis sau koom txoj kev paub txog, qhia cov kev tau ntsib, txoj kev yaum, kev lom zem), nthuav qhia rau zej tsoom txog ntawm txoj hauj lwm ntawd, thiab muab nws qhia rau cov neeg mloog
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov cai yog tswv, kev qhia rau pom txog qhov chaw muab los, cov ntsiab lus ntawm txoj cai kev siv yam ncaj ncees, cov ntawv tso cai, cov kev qhib rau coj mus siv ywj siab tau, thiab cov teem meem tab kaum rau ntawm hom nyob rau cov cai siv ntawm kev qhia rau pom txog qhov chaw muab los thiab tsab ntawv qhia txog hais tias tau ua txhaum txoj cai dab tsi lawm
 • txoj kev paub tau cov qauv cai kev coj raug cai thiab cov kev xyaum ua uas muaj kev nyab xeeb hauv zej tsoom thiab tshuab xov xwm ntiag tug ntawm cov kev sib txuas lus thiab cov tswv yim rau txoj kev xyuas kom paub tseeb tias cov tub ntxhais kawm puas nkag siab thiab nyob nrog nraim rau cov qauv cai thiab cov kev xyaum ua no lawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los muab txoj kev cob qhia uas tsi ntsees thiab txoj kev xyaum ua ntaus thawj hlo yam siv qib ncua ntawm cov tswv yim thiab cov dej num los txhim kho cov tub ntxhais kawm txoj kev yooj yim nyob rau txoj kev sib txuas lus txog cov lus qhia paub, cov tswv yim kev xav, thiab cov tswv yim uas hais thiab pom tau los muab qhov sib txawv ntawm cov neeg mloog rau ntau cov hom phiaj uas sib txawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv raws txoj kev raws cai thiab tsis raws txoj kev raws cai los ntsuam xyua cov tub ntxhais kawm txoj kev txhim kho ntawm cov kev txawj fab kev mloog, kev hais lus, kev ntsia, thiab txoj kev paub fab tshuab xov xwm, thiab txoj kev nthuav tawm lub peev xwm ntawm kev txhais lus thiab siv cov txiaj ntsig ntawm cov kev ntsuas no los npaj txoj kev qhia kom tau txiaj tsim zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim (piv txwv li, txoj kev qhia uas sib txawv, cov kev cuam tshuam, kev tsim kho) los daws cov tub ntxhais kawm txhua nyob rau cov kev txawj fab kev mloog, kev hais lus, kev ntsia, thiab txoj kev paub fab tshuab xov xwm

Cov Fab Kev Kawm Lej

0010

Nkag siab cov tswv yim ntawm fab kev paub zaum lej.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev paub tau tus zauv lej (piv txwv li, kev suav tus nqi ntawm tus zaum lej li txheej kev tso chaw, kev suav puv ncig, kev siv piv, thiab kev suav raws txheej zus ntawm cov zauv lej, txoj kev khwv yees, qhov sib npaug)
 • txoj kev txhais qhov ntau tsawg yam sib luag ntawm cov zaj lus teev txoj kev paub txog fab kev sawv cev tam yam sib npaug ntawm cov zauv lej thiab txoj kev siv cov ntawd los daws cov teeb meem lej
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim ntawm zaj lus teev txoj kev paub fab zauv lej (piv txwv li, cov cai kev faib, cov zauv lej tseeb [factors], cov kev ntxiv npaug [multiples], cov zauv lej siv faib yam tsis muaj tus seem [perfect numbers], cov zauv lej uas siv faib rau ib thiab tus zauv ntawd nkaus xwb [prime numbers]) thiab ntawm cov qauv, cov hauv kev, thiab cov cuab yeej rau txoj kev tshawb nriav qhov kev sib cuam tsuam ntawm tus zauv lej
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm lub peev xwm los muab ntau cov txheej txheem fab kev suav xam los ua qauv thiab daws cov teeb meem thiab los tshuaj xyuas qhov muaj laj thawj ntawm cov kev daws teeb meem
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov zog ua tau ntawm cov kev tswj hwm fab zauv lej (piv txwv li, fab kev pauv ua pawg [associative], txoj kev faib yam xwm yeem [distributive]) thiab qhov kev sib cuam tsuam ntawm cov zauv lej npuv npo [integers] rau lwm xuv zauv lej (piv txwv li, tus lej muaj tseeb [real], tus lej muaj qhov seem [rational])
0011

Nkag siab txog cov tswv yim ntawm cov hom, cov kev sib cuam tsum, thiab cov tes hauj lwm ntawm fab kev kawm lej.

 • txoj kev txheeb xyuas thiab txoj kev ncua cov qauv ntawm tus zauv lej thiab kev siv zauv ntsuas ib qho chaw rau ib qho los sis ib ces kaum rau ib ces kaum (geometric)
 • txoj kev siv cov cai ntawm cov qauv, cov tas tab las, cov duab kab, thiab tes hauj lwm los daws cov teeb meem rau xwm txheej tseeb tiag thiab fab kev kawm lej
 • txoj kev paub tau cov kev sib cuam tshuam ntawm ntau yam kev muaj ntau tsawg uas sib txawv yam siv cov zaj lus teev txoj kev paub txog fab kev sawv cev tam uas sib txawv (piv txwv li, cov cai tes hauj lwm, cov duab kab, cov tas tab las) thiab txoj kev txhais ntawm txhua ob qhov twg ntawm cov zaj lus teev txoj kev paub txog fab kev sawv cev tam no
 • txoj kev txhais thiab txoj kev daws cov kev sib npaug thiab cov kev tsis sib npaug suav xam nrog ntau cov kev sib txawv thiab tus lej muaj qhov seem (rational) ntawm cov zauv lej
 • txoj kev paub tau cov hom thiab cov zog ua tau ntawm cov tes hauj lwm
0012

Nkag siab cov tswv yim ntawm qhov seem thiab duab.

 • txoj kev paub tau cov zog ua tau ntawm cov kab khaub lig, cov kab ncaj, thiab cov cem kaum
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov zog ua tau ntawm thiab cov kev sib cuam tshuam ntawm cov kev ntaus nqi ntawm kev siv zauv ntsuas ib qho chaw rau ib qho los sis ib ces kaum rau ib ces kaum (geometric) tam li yog txoj kev ntsuas cov kev ntaus nqi ntawm cov khoom raws xwm txheej tseeb tiag thiab fab kev kawm lej
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm feem zoo sib xws ob tog thiab cov kev hloov pauv sib raws rau cov duab thiab cov kev ntaus nqi ntawm kev siv zauv ntsuas ib qho chaw rau ib qho los sis ib ces kaum rau ib ces kaum (geometric)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim ntawm cov kev ntsuas ncaj qha thiab tsis ncaj nqa (piv txwv li, qhov loj hnyav, qhov dav xwm meem, kev faib feem, cov kev zoo sib xws, zaj lus teev txoj kev paub Pythagorean) ntawm ob- thiab peb-cov kev ntsuas qhov ntev dav thiab ntawm cov kev siv xwm txheej tseeb tiag ntawm cov tswv yim no
 • txoj kev xaiv cov zaj lus kawm hais txog txoj kev ntsuam xyaus uas tsim nyog, txoj kev hloov pauv mus ua lwm yam ntawm cov kev ntsuas nyob rau hauv cov lab npauv kev ntsuas, thiab txoj kev daws cov teeb meem kev ntsuas xwm txheej tseeb tiag
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov yam ntxwv thiab cov kev siv cov cuab yeej ntawm txoj kev kawm kev siv zauv ntsuas ib qho chaw rau ib qho los sis ib ces kaum rau ib ces kaum (geometric) (piv txwv li, daim phiaj siv yas roj hmab los kuam ua duab [geoboard], tus pas ntsuas ces kaum, tus pas ntsuas qhov ntev)
0013

Nkag siab cov tswv yim thiab cov tev niv ntawm cov kev soj qab taug lw ntaub ntawv thiab cov tswv yim ntawm kev tuaj yeem ntaus nqi tawm taus ywj pheej (randomness) thiab kev tsis paub qhov ntaus nqi tawm tseeb (uncertainty).

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov cuab yeej muab tswv yim thiab lis txheej txheem rau txoj kev khaws, txoj kev tuav tswj, thiab txoj kev txhais cov ntaub ntawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev ntsuas xab thib tib (piv txwv li, txoj kev xam tus zauv faib nrab [mean], txoj kev nriav tus zauv lej nrab [median], txoj kev nriav tus zauv lej uas pom tshwm heev tshaj plaws [mode]) rau txoj kev tshuaj ntsuam ntaub ntawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tev niv rau kev nthuav qhia thiab kev tsab xaus ntaub ntawv raws duab (piv txwv li, duab qhia ua qib theem [histogram], txoj kev tshawb qhov pom muaj tuab ntws [frequency distribution], txoj kev txheeb raws txheej zus yam siv tus lej ruaj thiab tus lej hloov [stem-and-leaf plot], daim duab piav qhia kev tuav tswj [graphic organizers])
 • txoj kev txhais thiab kev kos cov kev cuam tshuam los ntawm cov ntaub ntawv thiab txoj kev tsim cov kev txiav txim siab rau hauv cov xwm txheej teeb meem uas raug siv
 • txoj kev siv cov ntsiab lus ntawm txoj cai txog txoj kev tuaj yeem tshwm sim tau (piv txwv li, txoj kev suav, qhov chaw ua qauv piv txwv, kev xam tawm ywj pheej) los daws cov teeb meem xwm txheej tseeb tiag thiab fab kev kawm lej nyob rau cov xwm txheej ib hom thiab sib tim ua ke
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev tuaj yeem ntaus nqi tawm taus ywj pheej (randomness) thiab kev ua qauv piv txwv hauv cov kev kawm tshawb fawb thiab cov kev kawm tshawb fawb fab kev sim kom paub qhov tseeb
0014

Nkag siab txog cov tswv yim thiab cov kev siv rau tau ntawm cov fab kev kawm lej uas tsis sib txuas.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm xuv zaj lus teev txoj kev paub (piv txwv li, cov duab phiav qhia siv ob lub voj vog los sib tshooj [Venn diagrams], kev sau koom ua ke yam siv ob lub voj vog los sib tshooj [Venn union]) thiab nws cov kev siv xwm txheej tseeb tiag
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev sib hloov chaw (permutations) thiab cov kev sib txuas ua ke thiab cov ntawd cov kev siv xwm txheej tseeb tiag
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm zaj lus teev txoj kev paub txog duab kab thiab nws cov kev siv xwm txheej tseeb tiag
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov ncua ua ntu zus, cov xuv, thiab cov txheej txheem sib ntsig mus los txhawm rau daws cov teeb meem ntawd
0015

Nkag siab txog cov txheej txheem thiab cov kev xam pom ntawm fab kev kawm lej.

 • txoj kev ua qauv qhia kom pom txog lub peev xwm los siv txoj kev muaj laj thawj los tsim cov kev txwv, cov tswv yim daws los sis cov kev sib cav, tsim cov kev sib cav uas muaj phim thawj yam raws cai thia tsis raws cai, thiab daws cov teeb meem fab kev kawm lej thiab tsis yog fab kev kawm lej
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev txuas raws cov tswv yim thiab cov txheej txheem fab kev kawm lej thiab cov kev sib cuam tshuam ntawm cov fab kev kawm lej thiab lwm fab kev kawm (piv txwv li, fab tuav nyiaj txiag, cov kev txheeb xyuas pej xeem, txoj kev npaj muab uas tsim nyog tshaj plaws)
 • txoj kev ua qauv qhia kom pom lub peev xwm los sib txuas txog fab kev kawm lej raws txoj kev txhais ntawm cov zaj lus teev txoj kev paub txog fab kev sawv cev tam uas siv txawv (piv txwv li, cov lo lu, cov tas tab las, cov duab piav qhia, cov cim sau) ntawm cov tswv yim fab kev kawm lej thiab nyob rau cov qib siv txawv ntawm kev ua kom raws cai
 • txoj kev xaiv cov tswv yim uas tsim nyog los daws ntau cov teeb meem fab kev kawm lej uas sib txawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm keeb kwm cov kev kawm lej thiab cov kev sib cuam tshuam sib tham ntawm ntau cov kab lis kev cai thiab cov fab kev kawm lej
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov hauv kev rau cov cuab yeej sib txuas fab thev naus laus zis thiab tsis yog fab thev naus laus zis nyob rau cov fab kev kawm lej
 • txoj kev siv hom lus fab kev kawm lej los daws cov teeb meem thiab sib txuas lus kom nkag siab

Cov Kev Kawm Fab Kev Noj Qab Haus Huv/Kev Qoj Ib Ce Thiab Kev Kos Duab

0016

Nkag siab txog hauv paus tseem ceeb ntawm cov tswv yim kev kawm fab kev noj qab haus huv thiab fab nrog cev.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev txhawb siab fab kev noj qab haus huv ntiag tug thiab hauv zej zos, cov kev tiv thaiv thiab kev ruaj ntseg ntawm kab mob sib kis, thiab cov kev xaiv fab khoom noj khoom haus muaj thaj zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau txoj kev txo thiab txoj kev tiv thaiv cov kev raug teeb meem; kev haus luam yeeb, kev haus dej caw, thiab lwm yam kev siv yeeb tshuaj; thiab cov xwm txheej thiab cov kev sib cuam tshuam uas muaj kev pheej hmoo siab
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim kev qoj ib ce mus los thiab cov ntsiab lus ntawm txoj cai hauv txoj kev nrhiav thiab kev txhim kho cov kev txawj fab kev qoj mus los
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm fab kev loj hlob uas pab cov tub ntxhais kawm kev ua tau tiav tus qib txoj kev txhawb rau kev noj qab haus huv ntawm txoj kev qoj ib ce kom yug
0017

Nkag siab txog hauv paus tseem ceeb ntawm cov tswv yim cov txheej teg kev kos duab thiab kev ua yeeb yam.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm lub hauv paus cov keeb qauv, cov ntsiab lus ntawm txoj cai, thiab cov lo lus ntawm cov txheej teg kev kos duab thiab kev ua yeeb yam
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los siv lub hauv cov keeb ntawm cov txheej teg kev kos duab thiab kev ua yeeb yam rau txoj kev ua yeeb yam thiab txoj kev tsim cov txuj ci duab kos
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau txoj kev txhawb cov hom fab txheej twg ntawm txoj kev ua yeeb yam thiab cov yaj ntxwv ntawm cov me nyuam yaus cov theem kev loj hlob nyob rau hauv cov txheej teg kev kos duab thiab kev ua yeeb yam
 • txoj kev paub tau lub luag hauj lwm ntawm cov txheej teg kev kos duab thiab kev ua yeeb yam nyob rau kab lis kev cai

Kev Kawm Xaij (Science)

0018

Nkag siab txog lub tswv yim uas cuam tshuam rau txoj kev pab txog fab kev tshawb fawb, cov kev xyaum ua ntawm fab kev tawm qauv, thiab txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog.

 • txoj kev paub tau cov yam ntxwv ntawm txoj kev paub txog fab kev tshawb fawb (piv txwv li, ab raws cov ntaub ntawv uas tuaj yeem ntshuaj xyuas tau, txoj kev siv cov qauv fab zaj lus teev txoj kev paub) thiab cov kev xyaum ua ntawm fab kev tawm qauv (piv txwv li, cov qauv kev tsim, cov kev tsi txoj kev tawm qauv), txoj kev txhim kho fab keeb kwm ntawm cov tswv yim tseem ceeb, thiab txoj hauv kev uas txoj kev muaj ntau yam sib txawv ntawm cov kab lis kev cai thiab cov leej neeg muaj hwv cheej thiab tau txais kev pab los rau txoj kev txhim kho hauv fab kev kawm xaij (science) thiab cov fab kev kawm txoj kev tawm qauv
 • txoj kev paub tau cov lus nug thiab cov tswv yim uas tuaj yeem rau tshawb nrhiav kom paub raws txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm fab kev tshawb fawb los sis cov kev xyaum ua ntawm fab kev tawm qauv; txoj kev siv piv ntau hom ntawm txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog rau txoj kev teb cov lus nug; thiab txoj kev tsuas cov lus piav qhia thiab cov qauv uas xaiv tau raws li pov thawj uas pom muaj, txoj kev nkag siab txog fab kev tshawb fawb tam sim no, thiab txoj kev xav uas muaj chaw txawb chaw rau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev tawm qauv txog cov kev soj qab taug lw fab kev tshawb fawb (piv txwv li, txoj kev sim kom paub qhov tseeb uas tau tswj xyuas) thiab cov kev daws teeb meem fab kev tawm qauv (piv txwv li, txoj kev txhim kho cov thawj qauv) thiab txoj kev siv cov cuab yeej ntsuas, cov khoom siv, thiab cov fab kev paub lej ntawm fab kev tshawb fawb uas tsim nyog tam li cov cuab yeej soj qab taug lw thiab sib txuas lus ntawm fawb kev tshawb fawb
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev txuas thoob plaws cov kis ntawm fab kev kawm xaij (science); ntawm fab kev kawm xaij (science), txoj kev tawm qauv, thiab cov thev naus laus zis; thiab ntawm fab kev kawm xaij (science) thiab lwm cov fab kev kawm hom tsev kawm ntawv thiab txoj kev siv cov kev nkag siab thiab cov peev xwm ntawm fab kev tshawb fawb thawm tseem tab tom tsim txoj kev txiav txim siab txog cov teeb meem ntawm fabg ntiag tug thiab fab zej tsoom
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev thaj tsob uas raug cai thiab cov qauv lus qhia ntawm kev ruaj ntseg yam paub tau rau txoj kev qhia fab kev kawm xaij (science) thiab txoj kev siv uas raug ntawm cov khoom siv kev ruaj ntseg uas tseev kom muaj rau hauv chav kawm, fab kev kawm, thiab lub chaw sim tshawb fawb
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev siv thiab kev saib xyuas uas hom ntawm fab kev kawm khes mis, cov khoom siv pab, thiab cov khoom siv uas tau siv los qhia fab kev kawm xaij (science) thiab cov kev coj zoo thiab cov kev txwv rau txoj kev siv thiab kev saib xyuas cov tsiaj thiab nroj tsuag thiab txoj kev khaws cov qauv thiab cov ntawb ntawv ntawm fab kev tshawb fawb
0019

Nkag siab lub hauv paus ntawm cov tswv yim thiab cov ntsiab lus ntawm txoj cai ntawm fab kev kawm xaij ntsig txog fis xiv (physical science).

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tus qauv thiab cov zog ua tau ntawm yam khoom thiab ntawm fab fis xiv (physical) thiab txoj kev hloov fab khes mis ntawm yam khoom
 • txheeb xyuas cov zog uas ua tawm los ntawm cov khoom (piv txwv li, txoj kev siv cov duab kab lis tshuaj ntsuam txoj kev txav mus los ntawm cov khoom nyob rau cov zeeg sij hawm ntawm qhov ceev thiab tog kev mus)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov zog ua tau thiab cov yam ntxwv ntawm sab ci, qhov kub, hluav taws xob, thiab hlau nplaum
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov zog ua tau thiab cov yam ntxwv ntawm cov hom zog uas siv txawv thiab ntawm cov tswv yim uas cuam tshuam rau txoj kev xa mus, txoj kev hloov pauv sib raws, thiab txoj kev txuag ntawm cov zog
0020

Nkag siab lub hauv paus ntawm cov tswv yim thiab cov ntsiab lus ntawm txoj cai ntawm fab kev kawm xaij ntsig txog lub neeg txoj sia (life science).

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov txheej txheem ntsig txog cov yam ntxwv, cov qauv, cov tes hauj lwm, thiab lub neej txoj sia ntawm tej nroj tsuag, tej tsiaj, thiab lwm yam kev muaj sia ntawm cov tsiaj thiab nroj tsuag
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov txheej txheem fab kev muaj sia ntawm cov tsiaj thiab nroj tsuag uas ib txwm muaj thiab txoj kev tswj cov txheej txheem txoj sia thiab cov lus teb fab cwj pwm los txhawb nqa sab hauv thiab sab nraud
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov txheej txheem zeeg sij hawm ntawm txoj sia thiab txoj kev tsim noob neej ntawm cov tsiaj thiab nroj tsuag uas keev pom muaj tas li thiab cov ntsiab lus ntawm txoj kev cai uas ib tiam ua txuas rau ib tiam nyob rau txoj kev sib kis cov kev zoo los sis kev phem los ntawm ib txheej mus rau txheej tom ntej
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev sib txuas nruab nrab ntawm cov tsiaj thiab nroj tsuag thiab lawv cheeb tsam ib puag ncig
 • txoj kev paub tau cov yam ntxwv ntawm thiab cov kev sib cuam tshuam sib raws cov pej xeem ntawm cov tsiaj thiab nroj tsuag nyob rau zwj ceeb kev ua neej, muaj xam nrog rau txoj kev ua teeb meem cuam tshuam los ntawm tib neeg rau ntau cov tsiaj thiab nroj tsuag uas sib txawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev muaj ntau yam sib txawv ntawm cov tsiaj thiab nroj tsuag thiab cov hauv kev uas cov tsiaj thiab nroj tsuag tau raug hloov kho kom haum mus raws lawv cov cheeb tsam ib puag ncig
0021

Nkag siab lub hauv paus ntawm cov tswv yim thiab cov ntsiab lus ntawm txoj cai ntawm fab kev kawm xaij ntsig txog Lub Ntiag Teb thiab lub qab ntuj (Earth and space science).

 • txoj kev paub tau cov yam ntxwv, cov zog ua tau, thiab cov kev siv ntawm cov khoom siv txhawb pab hauv Lub Ntiaj Teb
 • txoj kev paub tau cov zog ua tau thiab cov yam ntxwv ntawm cov khoom nyob hauv lub qab ntuj (piv txwv li, lub hnub, cov hnub qub, cov hnub qub uas ci thiab muaj ib tus ko tw)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm Lub Ntiaj Teb qhov chaw nyob thiab txoj kev txav nyob rau hauv lab npauv hnub qub kiv ncig hnub thiab cov kev sib cuam tshuam ntawm Lub Ntiaj Teb, lub hli, thiab lub hnub (piv txwv li, cov zeeg caij nyoog, cov kev ntsws ntawm cov niam dej)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov zog ua tau thiab cov txheej txheem ntawm Lub Ntiaj Teb li kev kiv ntsig mus los ntawm cov huab cua (hydrosphere), kev civ ntsig mus los ntawm tej tsiaj txhu nroj tsuag (biosphere), txheej huab cua (atmosphere), thiab txheej qab av (lithosphere) thiab cov kev sib cuam tshuam ntawm cov no
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm keeb kwm ntawm Lub Ntiaj Teb, xws li cov txheej txheem fab av thiab pob zeb thiab fab txheej huab cua uas tau hloov thiab sau kov ua txheej tawv ntawm Lub Ntiaj Teb thiab nws li cheeb tsam ib puag ncig thiab pov thawj ua rau pom ntawm cov kev hloov pauv no (piv txwv li, cov pob txha po uas seem ntawm tej tsiaj thiab nroj tsuag)
 • txoj kev paub tau cov kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg thiab cov hauv paus Lub Ntiaj Teb (piv txwv li, txoj kev hloov pauv ntawm txheej huab cua, txoj kev los nag kua as xiv, cov kev av qeeg, cov kev dej nyab)

Cov Fab Kev Kawm Txog Fab Sim Neej (Social Studies)

0022

Nkag siab txog cov txheej txheem thiab cov cuab yeej ntawm txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog thiab txoj kev daws teeb meem hauv cov fab kev kawm txog fab sim neej (social studies).

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov hauv paus ntaub ntawv uas siv nyob rau cov fab kev kawm txog fab sim neej (social studies) thiab lawv txoj kev siv yam raug cai (piv txwv li, cov hauv paus ntaub ntawv xub thawj, Is Taws Nej [Internet], cov cai yog tswv, hauv paus tsab ntawv qhia txog hais tias tau ua txhaum txoj cai dab tsi lawm)
 • txoj kev paub tau cov theem nyob rau hauv txheej txheem kev nug yam xav paub (piv txwv li, txoj kev txhim kho nqe lus nug tseem ceeb; txoj kev sau lub niam tswv yim; txoj kev nrhiav, kev khaws thiab kev tuav tswj cov kev tshawb fawb txog fab keeb kwm)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev siv cov cuab yeej ntawm txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog thiab txoj kev daws teeb meem (piv txwv li, cov duam piav qhia, cov daim ntawv qhia kev, cov kab ncua sij hawm)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm ntau cov txheej txheem sib txawv ntawm cov fab kev kawm txog fab sim neej (social studies) (piv txwv li, txoj kev cais qhov sib txawv qhov tseeb thiab cov kev xav, txoj kev paub tau txog cov kev sib cuam tsuam ntawm qhov chiv keeb thiab qhov cuam tshuam, txoj kev ntsuam xyuas txoj kev ntseeg tau ntawm lub hauv paus ntawm cov ntaub ntawv)
0023

Nkag siab txog cov yam ntxwv ntawm thiab cov kev sib cuam tshuam ntawm cov neeg, cov chaw, thiab cov cheeb tsam ib puag ncig.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm fab kev kawm txog chaw, tib neeg, tsiaj, toj roob, hauv pes thiab huab cua (geography) (piv txwv li, qhov chaw, tej chaw, cheeb tsam chaw, txoj kev tsiv mus los, thiab cov kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg–cheeb tsam ib puag ncig)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov yam ntxwv ntawm cov kab lis kev cai qub thiab tshiab thiab lawv cov kev koom nyob rau fab keeb kwm, xws li cov kab lis kev cai ntawm xeev Minnesota-raws li cov haiv Neeg Khab Mes Kas
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev xam pom fab keeb kwm thiab fab txheej tshiab tam sim no ntawm cov txheej neeg, cov ntsiab lus, cov tib neeg, thiab cov kev sib cuam tshuam fab keeb kwm raws caij nyoog uas tseem ceeb hauv keeb kwm ntawm Teb Chaws Mes Kas thiab Xeev Minnesota
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev xam pom fab keeb kwm thiab fab txheej tshiab tam sim no ntawm cov txheej neeg, cov ntsiab lus, cov tib neeg, thiab cov kev sib cuam tshuam fab keeb kwm raws caij nyoog uas tseem ceeb hauv keeb kwm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tej chaw hav zoov hav tsuag thiab txoj hauv kev los tswj hwm thiab siv cov cuam tshuam ntawm cheeb tsam ib puag ncig
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cheeb tsam ib puag ncig tawm li txog kev sib txuas ntawm lub tswv yim thoob plaws kev cia fab kev kawm ntawv
0024

Nkag siab txog cov yam ntxwv ntawm thiab cov kev sib cuam tshuam ntawm cov tib neeg, cov pab pawg, thiab cov tsev ua hauj lwm.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov yam ntxwv ntawm cov hom tsoom fwv uas sib txawv, muaj xam nrog rau cov tsoom fwv ntawm Xeev Minnesota-raws li cov haiv Neeg Khab Mes Kas, thiab cov laj thawj ntawm tiv neeg los tsim thiab hloov cov tsoom fwv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov keeb kwm hauv paus, cov hauv paus kev xav ntsig txog txoj kev tswj hwm uas pej xeem yog cov xaiv tsa tus coj tseem ceeb, thiab cov ntsiab lus ntawm txoj cai ntawm hauv paus kev cai lij choj kev tswj hwm uas pej xeem yog cov xaiv tsa tus coj hauv Teb Chaws Mes Kas
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv thiab cov tes hauj lwm ntawm tsoom fwv hauv Teb Chaws Mes Kas
 • txoj kev paub tau cov cai thiab cov tes hauj lwm yuav tsum tau ua ntawm cov tib neeg hauv zej tsoom thiab ntawm cov zeem muag, cov ntsiab lus ntawm txoj cai, thiab cov kev xyaum ua uas txhawb kev koom tes ntawm cheeb tsam zej zos yam tsim tau zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev xav, txoj kev kawm, txoj kev nco qab txog, tus cwj pwm, thiab txoj kev loj hlob ntawm cwj pwm kev coj thiab kev cim thawj txog tus kheej ntawm tib neeg
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev sib cuam tshuam ntawm cov tib neeg, cov pab pawg, cov kab lis kev cai thiab cov tsev ua hauj lwm hauv zej tsoom
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim kev sib txuas thoob ntuj thiab kev ywj pheej, xws li cov kev xav tau thiab yam xav tau thiab txoj hauv kev uas cov neeg tuav tswv rau txoj kev tsim ua, txoj kev faj yam xwm yeem, thiab txoj kev siv rau kev noj haus ntawm cov khoom lag luam thiab cov kev pab cuam
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev siv cov tswv yim thiab cov ntsiab lus ntawm txoj cai fab kev lag khwv nyiaj txiag lag luam rau cov kev txiav txim siab txog txoj kev npaj fab nyiaj txiag, txoj kev tswj xyuas pob nyiaj npaj siv, txoj kev xa, txoj kev nqis peev, txoj kev qib nyiaj txiag, thiab txoj kev tuav pov hwm ntiag tug
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev sib cuam tshuam ntawm fab kev kawm xaij (science), fab thev naus laus zis, thiab fab zej tsoom