Pedagogy: Early Childhood (Birth to Grade 3) (Hmong)

Test Framework

Zeeg Kev Xeem Ntawv Me I (Test Code 413)
Cheeb Tsam Chaw Xeem Ntawv Me Qib Ncua Ntawm Cov Hom Phiaj Txoj Kev Khwv Yees Qhov Hnyav Ntawm Zeeg Kev Xeem Ntawv Me
I. Txoj Kev Loj Hlob Thiab Kev Kawm Ntawm Tus Me Nyuam 0001–0003 50%
II. Cov Cheeb Tsam Ib Puag Ncig Uas Ntawm Txoj Kev Kawm 0004–0006 50%
Zeeg Kev Xeem Ntawv Me II (Test Code 414)
Cheeb Tsam Chaw Xeem Ntawv Me Qib Ncua Ntawm Cov Hom Phiaj Txoj Kev Khwv Yees Qhov Hnyav Ntawm Zeeg Kev Xeem Ntawv Me
I. Kev Qhia Ntawv Thiab Kev Ntsuam Xyuas 0007–0009 50%
II. Cov Luag Hauj Lwm Thiab Cov Kev Thaj Tsob Fab Kev Txawj Ua Hauj Lwm Tshaj Lij 0010–0012 50%

Txoj Kev Loj Hlob Thiab Kev Kawm Ntawm Tus Me Nyuam

0001

Nkag siab txog txoj kev loj hlob txij thaum yug mus txog rau lub hnub nyoog yim xyoo thiab txoj hauv kev los muab cov hwv tsam rau txoj kev kawm uas txhawb pab cov me nyuam yaus txoj kev loj hlob fab nrog cev, fab sim neej sib cuag mus los, fab xeeb ceem kev coj, fab yam ntswv lub siab coj, fab kev paub lus, fab kev paub tab, thiab fab kev tsim khoom.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov zaj lus teev txoj kev paub uas tseem ceeb ntawm txoj kev lij hlob ntawm cov me nyuam yaus tseem me heev (piv txwv li, Erik Erikson zaj lus teev txoj kev paub txog txoj kev loj hlob fab saib ntsws kev xav ntawm sim neej sib cuag mus los) thiab lawv cov kev cuam tshuam rau txoj kev xyaum ua nrog cov me nyuam yaus uas tseem yau txij thaum yug mus txog rau lub hnub nyoog yim xyoo thiab lawv cov tsev neeg
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev loj hlob ntawm cov yam ntxwv, cov xwm txheej tseem ceeb, cov txheej txheem, thiab cov kev vam meej tuaj nyob rau txoj kev loj hlob fab nrog cev, fab sim neej sib cuag mus los, fab xeeb ceem kev coj, fab yam ntswv lub siab coj, fab kev paub lus, fab kev paub tab, thiab fab kev tsim khoom ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm tias cov me nyuam yaus uas tseem yau sib txawv muaj qhov sib txawv li cas nyob rau ntawm lawv txoj kev loj hlob thiab txoj hauv kev los txhawb pab lawv txoj kev loj hlob ntawm cov me nyuam yaus ua leej neeg yam muab cov yam ntxwv thiab cov kev xav rau
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tias tus me nyuam yaus txoj kev loj hlob nyob rau thawj xyoo ntawm lub neej txoj sia muaj kev cuam tshuam raws los rau txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm li cas thiab qhov uas txoj kev loj hlob nyob rau ib kis twg (piv txwv li, txoj kev loj hlob fab nrog cev; fab sim neej sib cuag mus los; fab yam ntswv lub siab coj, fab kev paub lus, fab kev paub tab, nrog rau fab lub hlwb xav) yuav tuaj yeem cuam tshuam rau txoj kev loj hlob thiab txoj kev ua tau nyob rau lwm kis li cas
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev tshawb fawb thiab cov kev xyaum ua uas zoo tshaj plaws rau txoj kev ua tau raws cov kev xav tau ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau; txoj kev txhawb rau cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob nyob rau cov kis fab nrog cev, fab sim neej sib cuag mus los, fab xeeb ceem kev coj, fab yam ntswv lub siab coj, fab kev paub lus, fab kev paub tab, thiab fab kev tsim khoom; thiab txoj kev tsim cov kev sib cuam tshuam uas zoo rau fab kev saib xyuas cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev paub tau qhov uas ntau cov txhuam thawj tseeb (piv txwv li, kev paub tau ntawm "txoj kev nyob muaj chaw" thiab "txoj kev sib cuam tshuam nrog tsev neeg", cov ntsiab lus tseem ceeb txog fab tsev neeg, fab kab lis kev cai, thiab fab zej tsoom; kev ntxhov siab thiab kev raug mob; kev thev taus; cov kev sib cuam tshuam fab kev txhawb pab; txoj kev kawm nyob rau yam ua ntej; cov kev txhawj ntse) tuaj yeem muaj kev cuam tshuam li cas rau cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob, xws li txoj kev loj hlob ntawm kev noj qab haus huv ntsig txog kev puas siab puas ntsws, thiab txoj kev npaj txhij los kawm paub
0002

Nkag siab txog cov txheej txheem ntawm txoj kev kawm thiab txoj hauv kev los muab cov kev tau ntsib dua uas txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txoj kev ua tau tiav.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov zaj lus teev txoj kev paub uas tseem ceeb ntawm txoj kev lij hlob ntawm txoj kev kawm (piv txwv li, zaj lus teev txoj kev paub txog txoj kev kawm fab kev tsim, ntawm Vygotsky) nyob rau cov me nyuam yaus tseem me heev thiab lawv cov kev cuam tshuam rau txoj kev xyaum ua nrog cov me nyuam yaus uas tseem yau txij thaum yug mus txog rau lub hnub nyoog yim xyoo thiab lawv cov tsev neeg
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev uas muab txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm sib sau los ua ke; txoj hauv kev uas cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob muaj hwm cheej li cas rau txoj kev kawm; thiab cov hauv kev los taw qhia cov txhuam thawj tseeb ntawm fab kev loj hlob thaum npaj thiab nqis tes ua cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog txoj hauv kev uas cov me nyuam yaus uas tseem yau los kawm paub, to taub paub txog lub ntsiab, thiab txhim kho kev coj ua thiab cov tswv yim kev xav thiab txoj hauv kev los nqis tes ua cov kev xyaum uas zoo tshaj plaws los txhawb txoj kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau txoj kev siv cov me nyuam yaus uas tseem yau cov zog fab ua tau zoo tam li yog lub hauv paus los txhawb txoj kev kawm thiab siv cov me nyuam yaus cov kev yuam kev los tam li yog cov hwv tsam rau txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov qauv ntaus tswv yim rau txoj kev pab cov me nyuam yaus uas tseem yau tsim lub ntsiab lus (piv txwv li, txoj kev txuas cov tswv yim tshiab rau cov tswv yim uas paub los dua lawm; txoj kev tsim cov kev txuas rau cov kev tau ntsib los dua ntawm cov me nyuam yaus; txoj kev muab cov hwv tsam rau txoj kev muaj feem xyuam, kev tuav tswj cov khoom siv, thiab kev tshuaj xyuas txog cov tswv yim thiab cov khoom siv txhawb pab yam rau siab ntso)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuam thawj tseeb uas muaj hwv cheej rau tus cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm (piv txwv li, txoj kev paub txog thiab kev paub los dua ua ntej ntawd, tus qib fab kev loj hlob, kev noj qab haus huv, cov zwj ceeb fab kev kawm, cov cwj pwm ntawm tus xib fwb qhia ntawv, cov cooj nyoog nyob nrog tsev neeg, cheeb tsam ib puag ncig hauv lub zej zos) thiab txoj hauv kev muab cov kev tau ntsib ntawm txoj kev kawm uas lees teb rau cov me nyuam yaus cov kev tau ntsib, cov yam ntxwv, thiab cov kev xav tau uas sib txawv
 • txoj kev txheeb xyuas cov tswv yim los txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau kom ntaus nqi tau txoj kev thaj tsob rau txoj kev teeb tsim lawv cov hauj lwm thiab cov txiaj ntsig tau los ntawm txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los muab cov hauv kev thiab cov txheej txheem rau fab kev cob qhia tshwj zias, xws li txoj kev siv cov tev naus laus zis, uas muaj hwv cheej rau cov txheej txheem thiab cov txiaj ntsig tau los ntawm txoj kev kawm
0003

Nkag siab txog txoj kev muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau thiab txoj hauv kev los muab cov hwv tsam rau txoj kev kawm uas ua tau raws cov kev xav tau ntawm me nyuam yaus uas muaj cov keeb kwm muaj ntau yam (haiv neeg) thiab cov kev tshwj xeeb uas sib txawv thiab txhawb nqa txhua tus me nyuam yaus txoj kev kawm thiab txoj kev ua tiav.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm qhov uas cov me nyuam yaus uas tseem yau muaj kev sib txawv li cas nyob rau hauv lawv cov tswv yim los rau txoj kev kawm (piv txwv li, txoj kev hloov tsis xwm yeem nyob rau cov xab tais ntawm txoj kev kawm thiab txoj kev ua tau uas nyiam ntawm cov hom, cov uas muaj ntau tsawg, cov laj lim tswv yim) thiab txoj hauv kev los txhawb pab txoj kev kawm rau txhua tus me nyuam yaus
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov chaw ntawm txoj kev zam (piv txwv li, cov kev nyuaj fab nrog cev los sis fab hlwb kev xav uas tshwj xeeb, cov kev nyuaj fab kev nqis tes ua hauj lwm, cov khoom plig, cov kev txhawj ntse) thiab cov tswv yim rau txoj kev txhawb kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas muaj cov kev zam tshwj xeeb, xws li txoj kev paub tias thaum twg thiab yuav ua li cas thiaj nkag cuag tau rau cov kev pab cuam thiab cov chaw pab cuam uas tsim nyog txhawm rau ncav kom cuag cov kev xav tau ntawm tus me nyuam yaus
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev sib raug zoo raws kab lis kev cai, hom lus, thiab txoj kev xav; kev ua hauj lwm ntawm cov lus hais tom tsev hauv cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm; txheej txheem ntawm txoj kev kawm hom lus thib ob; thiab cov tswv yim los txhawb txoj kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas nws thawj hom lus tsis yog Lus As Kiv, suav nrog rau txoj kev paub tias nyob rau thaum twg thiab yuav ua li cas thiaj li nkag cuag tau rau cov kev pab cuam thiab cov chaw muab kev pab cuam uas tsim nyog kom ua tau raws li cov me nyuam txoj kev xav tau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los siv cov chaw muab kev pab cuam fab tev naus laus zis los pab rau txoj kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas cov keeb kwm muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv, cov yam ntxwv, cov kev xav tau, thiab cov peev xwm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev pab, cov yam ntxwv, thiab cov kev ua neej ntawm ntau cov tib neeg hauv zej tsoom Teb Chaw Mes Kas; tsoom fwv haiv neeg tsawg, keeb kwm, hom lus, thiab kab lis kev cai ntawm Xeev Minnesota-raws li cov pab pawg Neeg Khab Mes Kas; thiab cov hauv kev los muab cov kev tau ntsib ntawm txoj kev kawm uas ua rau pom thiab lees teb rau cov me nyuam yaus uas muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv ntawm fab zej tsoom, kab lis kev cai, thiab keeb kwm tsev neeg
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv thiab cov qauv cai coj ntawm fab kab lis kev cai thiab lub zej zos; txoj hauv kev los kawm paub txog thiab sau koom cov me nyuam yaus cov kev tau ntsib, cov kab lis kev cai, thaib cov chaw muab kev pab cuam hauv zej zos ua ke los rau txoj kev cob qhia; thiab txoj hauv kev los muab ntau cov kev xam pom mus rau lub ntsiab lus kev cob qhia ntawm cheeb tsam chaw
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los paub tau thiab lees teb rau cov cwj pwm tsis zoo raws li txoj kev muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv, xws li cov kev tsis ncaj ncees, kev ntxub ntxaug, kev xaiv ntsej xaiv muag, thiab txoj kev ntxub ntxaug haiv neeg thiab kev ntxub ntxaug poj niam txiv neej ntawm fab chaw hauj lwm thiab fab ntiag tug, thiab txoj hauv kev los tsim ib txoj kev kawm txog lub zej zos uas yog qhov sib txawv raws cov pab pawg thiab cov leej neeg uas raug nqi thiab huab hwm
 • txoj kev paub tau qhov tseem ceeb rau cov xib fwb qhia ntawv ntawm txoj kev ntseeg nyob rau lub xwm ntawm txhua tus me nyuam yaus, tsis hais yuav yog rau fab twg ntawm keeb kwm yav dhau los, txhawm rau kawm paub cov qib siab tshaj plaws thiab txoj kev cog lus tias yuav los mob siab pab txhua tus me nyuam yaus kom ua tiav tam li yog cov neeg kawm paub

Cov Cheeb Tsam Ib Puag Ncig Uas Ntawm Txoj Kev Kawm

0004

Nkag siab txog txoj hauv kev los tsim tsam cheeb tsam ib puag ncig uas nyab xeeb, muaj feem xyuam nrog, thiab zoo uas txhawb rau qhov zoo ntawm txoj kev sib cuam tshuam sib tham, kev mob siab mus koom, thiab kev mob siab rau tus kheej.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tsim tsam thiab tswj kho txoj kev nyab xeeb fab nrog cev thiab fab siab ntsws kev xav thiab cov cheeb tsam ib puag ncig ntawm txoj kev kawm uas muaj kev noj qab haus huv rau cov me nyuam yaus uas tseem yau thiab txoj hauv kev los ntsuas cov cheeb tsam ib puag ncig rau cov me nyuam yaus tseem me heev los xyuas kom paub tseeb txog txoj kev nyab xeeb fab nrog cev thiab fab xeeb ceem kev coj ntawm cov me nyuam yaus
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev txhim kho chav kawm muaj kev nkag siab zoo thiab tsim cheeb tsam ib puag ncig chaw kawm uas ua tau raws li cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev xav tau, muaj xam nrog rau cov kev xav tau fab nrog cev, thiab yam uas txhawb nqa tus kheej lub sam xeeb, kev mob siab ntso koom nrog, thiab cov kev sib raug zoo ntawm rau txhua tus me nyuam yaus ntawm fab ntiag tug uas zoo
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev xyaum ua txoj kev noj qab haus huv, txoj kev paub noj khoom haus muaj thaj zoo, thiab txoj kev tswj xyuas kev nyab xeeb; cov kev phom sij ntsig txog ib puag ncig; thiab cov txhuam thawj tseeb thiab cov zwj ceeb ntsig txog ib puag ncig uas txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, thiab kev loj hlob fab nrog cev
 • txoj kev txheeb xyuas cov kev ceev faj txhua yam rau txoj kev ciaj ciam txwv ntawm cov kab mob sib kis, cov tsos mob ntawm qee cov kev mob nkeeg, cov txheej txheem kev ntaus nqi txog txoj kev noj qab haus huv, thiab txoj hauv kev los muab lub tswv yim pab xam kom xa mus kho rau lub chaw kuaj mob thiab cov thawj fab saib xyuas hauj lwm kev pab cuam rau fab sim neej uas tsim nyog nyob rau thaum lub sij hawm uas tsim nyog ua
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los pab cov me nyuam yaus uas tseem yau kom ua hauj lwm tau zoo thiab sib koom tes nrog lwm tus hauv ntau yam ntsiab lus uas siv txawv thiab txoj hauv kev los tsim tsa kev sib raug zoo rau fab kev phooj ywg zoo uas txhawb pab rau txoj kev kawm
 • txoj kev muab qhov kev paub txog ntawm cov kev npaj siab tseg rau tus kheej cov kev sib cuam tshuam sib tham, cov kev sib tham ntawm txoj kev kawm, thiab cov kev thaj tsob ntawm tus kheej thiab pab pawg uas tsim kom muaj kev nkag siab zoo ntawm txoj kev qhib siab lug, kev sib hwm, kev sib txhawb, kev xav paub xav kawm, thiab txoj kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tib neeg txoj kev kub siab, tus cwj pwm, thiab zej tsoom ntawm pab pawg neeg, muaj xam nrog rau cov ntsiab lus ntawm txoj kev kawm txog kev mob hlwb los sis nyuaj siab, kev kawm txog tib neeg txoj kev noj kev nyob ua pab pawg, thiab kev kawm paub txog fab zej tsoom, kom paub cov tswv yim zoo txhawm rau txhawb nqa cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txhawm rau tuav tswj thiab txhawb pab cov hauj lwm ua leej neeg thiab ua pab pawg
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuam thawj tseeb thiab cov xwm txheej uas yuav txhawb los sis txo qis txoj kev rub siab thiab cov tswv yim los txhawb cov me nyuam yaus txoj kev mob siab ntso ntawm tus kheej (piv txwv li, txoj kev cuam tshuam txog cov kev cob qhai uas muab raws li cov me nyuam yaus txoj kev txaus siab ntawm tus kheej, cia rau cov me nyuam yaus muaj cov hauv kev xaiv nyob rau ntawm lawv txoj kev kawm, txoj kev ntau thawj rau cov me nyuam yaus kom los nug cov lus nug thiab cov teeb meem uas muaj txiaj ntsig rau lawv)
 • txoj kev paub txog ntawm txoj hauv kev rub siab uas tseem ceeb los txhawb rau cov me nyuam yaus lub neej ntawm txoj kev kawm ncua ntev thiab txoj hauv kev uas siv cov tswv yim txhawb siab kom tuaj yeem txhawb mus txuas ntxiv rau ntawm txoj kev loj hlob ntawm cov qauv ntaus tswv yim thiab cov peev xwm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txheeb xyuas cheeb tsam ib puag ncig hauv chav kawm thiab tsim cov kev txiav txim siab thiab cov kev hloov kho kom los txhawb rau cov kev sib raug zoo ntawm fab zej tsoom thiab nce cov me nyuam yaus li kev rub siab thiab kev koom nrog
0005

Nkag siab txog txoj hauv kev los tsim cov cheeb tsam ib puag ncig ntawm txoj kev kawm rau fab kev tuav tswj, fab kev tsim khoom, thiab fab kev loj hlob uas txhawb txhua cov me nyuam yaus txoj kev koom thiab txoj kev kawm.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm qhov muaj hwv cheej ntawm txoj kev teeb tsim fab nrog cev, txoj kev teev sij hawm, cov dej num ua txhua hnub, thiab cov kev hloov chaw nyob rau cov me nyuam yaus uas tseem yau thiab txoj hauv kev los siv txoj kev paub no los txhawb cov me nyuam yaus txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev teev sij hawm thiab cov dej num ua txhua hnub uas txhawb cov cheeb tsam ib puag ncig ntawm txoj kev kawm rau fab kev tuav tswj thiab fab kev tsim khoom rau cov me nyuam yaus uas tseem yau, txhawb txoj kev kawm yam muaj lub hom phiaj thiab txhua tus me nyuam yaus txoj kev koom yam puv npo, thiab ua kom tau raws cov me nyuam yaus cov kev xav tau rau txoj kev swm yeem nyob rau cov dej num uas ua rau siab ntso thiab ua ntsiag to, cov kev ntsib dua los ntawm fab sim neej sib cuag mus los thiab fab kev nyob twm zeej, cov kev hloov zeeg sij hawm kawm uas ntseeg siab tau, thiab cov kev so
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tsim cov cheeb tsam ib puag ncig ntawm txoj kev kawm uas yog fab kev loj hlob uas tsim nyog rau cov me nyuam mos thiab cov me nyuam yaus, cov me nyuam yaus uas hnub nyoog nyob rau qib kev kawm theem npaj, thiab cov me nyuam yaus uas hnub nyoog nyob rau qib kev kawm theem pib thiab qhov uas muab cov hwv tsam rau txoj kev ua si, txoj kev siv txais tes tuav mus los rau ntawm cov khoom siv txhawb pab uas muaj tseeb yam rau siab ntso, cov me nyuam yaus txoj kev xaiv thiab txoj kev tsim cov kev txiav txim siab, txoj kev tshawb nriav ntawm cheeb tsam ib puag ncig, thiab txoj kev sib cuam tshuam sib tham nrog lwm tus
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los siv cov khoom siv txhawb pab fab kev cob qhia rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas xav tau yam xwm yeem rau txoj kev loj hlob yam ywj siab thiab txoj kev tshawb nriav yam rau siab ntso nyob rau txoj kev xav tau fab kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus huv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tev niv los ntaus thawj qhia paub thiab tswj hwm uas lav tau cov yam ntxwv fab kev loj hlob ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau, txhawb nqa lawv cov kev xav rau txoj kev hnov tau ntawm txoj kev ruaj ntseg thiab txoj kev hwm tus kheej, thiab pab kom yooj yim rau txoj kev kawm thiab txoj kev loj hlob (piv txwv li, txoj kev tsim cov kev cia siab npaj tseg rau txoj kev sib txuas lus thiab tus cwj pwm, txoj kev txhawb kev ntsuam xyuas txog tus kheej ntawm tus cwj pwm, txoj kev tswj cov kev hloov zeeg sib hawm, txoj kev tswj cov khoom siv txhawb pab)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tuav tswj, faib, thiab tswj hwm cov chaw muab kev pab cuam (piv txwv li, lub sij hawm, thaj chaw, kev mob siab) kom txhawb nqa cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txoj kev koom nrog yam mob siab hlo rau hauv cov ua hauj lwm uas muaj txiag ntsig siab
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tawm qauv thiab tswj hwm cov zej zos uas yog qhov cov me nyuam yaus muab kev thaj tsob rau lawv tus kheej thiab ib leej neeg twg, qhia rau pom txoj kev sib koom tes thiab txoj kev mob siab ntso, koom nrog txoj kev txiav txim siab, ua hauj lwm rau ob qho tib si ntawm kev sib koom tes thiab kev ywj siab, thiab koom nrog cov dej num ntawm txog kev kawm yam muaj hom phiaj
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txheeb xyuas cheeb tsam ib puag ncig hauv txoj kev kawm thiab tsim cov kev txiav txim siab thiab cov kev hloov kho kom los txhawb rau lub peev ua tau zoo thiab txoj kev koom nrog
0006

Nkag siab txoj hauv kev los siv cov tswv yim sib txuas lus zoo kom txhawb siab rau cov kev sib cuam tshuam sib tham ntawm txoj kev nug, kev kawm, kev koom tes, thiab kev txhawb txoj kev sib cuam tshuam sib tham hauv chav kawm.

 • txoj siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev tshawb xav ntawm kev sib txuas lus, kev txhim kho hom lus, lub luag hauj lwm ntawm cov lus hauv txoj kev kawm, thiab txoj kev siv cov lus rau ntau lub hom phiaj (piv txwv li, los txhawb kev taw qhia ntawm tus kheej, kev txhim kho ntawm tus kheej, txoj kev kawm)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev uas ntau cov yam ntxwv uas sib txawv (piv txwv li, lub hnub nyoog, poj niam txiv neej, kev cim thawj txog tus kheej tias yog poj niam txiv neej, keeb kwm kab lis kev cai, keeb kwm kev paub lus, txoj kev zam tshwj xeeb) tuaj yeem cuam tshuam rau cov me nyuam yaus txoj kev sib txuas lus hauv chav kawm thiab txoj hauv kev los sib txuas lus yam tau zoo nrog txhua tus me nyuam yaus (piv txwv li, txoj kev siv cov kev txhawj ntawm fab kev mloog kom tau zoo, lo lus uas tsim nyog, cov cim taw qhia uas tsis siv lus hais)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj cov tswv yim ntawm sib txuas lus raws yam siv lo lus hais, tsis siv los lus hais, thiab siv kev tshaj tawm xov xwm txhawm rau piav qhia txog cov tswv yim thiab cov ntaub ntawv qhia paub thiab txhawm rau ua kom tiav cov hom phiaj tshwj xeeb (piv txwv li, muab cov lus pab tsim ywm rov qab, tsim kom tus me nyuam yaus muaj kev txaus siab rau tus kheej)
 • txoj kev txheeb xyuas qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim txhawm rau txhawb thiab nthuav tawm cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj qhia tawm ntawm kev hais lus, kev sau ntawv, thiab lwm yam xov xwm thiab txhawm rau txhawb nqa kev sib txuas lus los ntawm thiab mus rau txhua tus me nyuam yaus
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev siv ntau yam cuab yeej thiab cov tev naus laus zis ntsig txog fab kev kawm txawj kawm ntse los txhawb cov hwm tsam fab kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev ntau tswv yim los kho txoj kev sib txuas lus txhawm rau txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev nkag siab thiab txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kom zoo
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm lwm cov laj thawj sib txawv rau cov lus nug (piv txwv li, kev sib tham, txhawb kev xav ntawm txoj kev nkag siab, pab cov me nyuam yaus qhia lawv cov tswv yim thiab cov txheej txheem kev xav, txhawb kev tsim kev pheej hmoo thiab daws teeb meem, txhawb kev nco qab, txhawb kev hloov pauv thiab divergent xav, txhawb kev xav paub) thiab cov tswv yim rau cov lus nug zoo hauv ntau cov ntsiab lus uas sib txawv

Kev Qhia Ntawv Thiab Kev Ntsuam Xyuas

0007

Nkag siab ntau hom kev ntsuam xyuas thiab kev ntsuas; cov kev sib cuam tshuam hauv kev ntsuam xyuas, kev cob qhia, thiab kev kawm; thiab txoj kev siv qhov kev ntsuam xyuas los xyuas kom paub tseeb tias seb cov me nyuam yaus uas tseem yau puas muaj kev loj hlob tuaj txuas ntxiv thiab ua tau tiav raws cov qauv thiab cov hom phiaj uas tsim nyog.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov yam ntxwv, kev siv, qhov zoo, thiab kev txwv ntawm ntau hom kev ntsuam xyuas uas raws cai thiab tsis raws cai (piv txwv li, kev soj ntsuam ntawm tus xib fwb qhia ntawv, txoj kev ntsuam xyuas raws qhov kev ua tau, cov phau ntawv khaws cov hauj lwm ua tau ntawm tus kheej, cov kev ntsuam xyuas tus xib fwb qhia ntawv, kev ntsuam xyuas tus kheej, kev ntsuam xyuas cov phooj ywg, txoj kev xeev ntawv raws tus qauv ntsuas, txoj kev xeem ntawv raws tus qauv kev xeem ntawv)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev ntsuam xyuas ntsuas, lub ntsiab lus tseem ceeb hauv kev txheeb xyuas (piv txwv li, kev siv tau, kev ntseeg tau, kev tsis ncaj ncees), kev sib txawv ntawm kev txheeb xyuas thiab kev ntsuam xyuas, thiab lub luag hauj lwm ntawm kev ntsuam xyuas hauv kev qhia thiab kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm lub hom phiaj ntawm kev txheeb xyuas (piv txwv li, saib xyuas, sib piv, ntsuas, ntsuas); cov txheej txheem rau txoj kev tuav tswj cov kev ntsuam xyuas; thiab yuav ua li cas xaiv, tsim, thiab siv cov tswv yim ntsuas, cov twj, thiab thev naus laus zis rau ntau lub hom phiaj thiab cov kev xav tau, suav nrog kev ntsuam xyuas cov me nyuam yaus kev nce qib hauv kev ua tiav hauv xeev cov qauv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau kev sib koom ua ke kev txheeb xyuas thiab kev qhia thiab rau kev siv kev txheeb xyuas los txheeb xyuas cov me nyuam yaus lub zog, cov kev xav tau, thiab cov xab tais ntawm txoj kev kawm, saib xyuas cov me nyuam yaus kev nce qib; npaj, ntsuas, thiab txoj kev kawm ua leej neeg zus thiab cov kev xyaum ua ntawm txoj kev qhia ntawv, thiab txhawb cov me nyuam yaus kev loj hlob thiab nkag mus rau kev kawm muaj txiaj ntsig
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los soj ntsuam, sau teev, thiab ntsuam xyuas cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm thiab txoj hauv kev los koom nyob rau txoj kev siv kev ntsuam xyuas tus kheej txhawm rau txheeb xyuas lawv tus kheej qhov ua tau zoo thiab cov kev xav tau thiab teeb hom phiaj tus kheej
 • txoj kev paub tau qhov tseem ceeb ntawm kev siv ntau cov kev ntsuam xyuas thiab cov tswv yim los hloov cov kev ntsuam xyuas hauv chav kawm rau cov me nyuam yaus uas muaj ntau yam ntxwv thiab cov kev xav tau (piv txwv li, cov neeg kawm Lus As Kiv, cov me nyuam yaus tshwj xeeb)
 • txoj kev ua qauv qhia kev paub txog ntawmkev tsim thiab tswj cov ntaub ntawv ntawm cov me nyuam yaus li cas; siv cov cuab yeej tev naus laus zis mus sau thiab tshawb xyuas cov ntaub ntawv thiab txhais cov txiaj ntsig; thiab sib txuas lus kom muaj kev lees paub thiab muaj txiaj ntsig zoo nrog cov me nyuam yaus, niam txiv/cov saib xyuas, thiab cov npoj yaig txog kev ua tau zoo thiab kev nce qib
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txhim kho thiab siv txheej txheem pab cuam txoj kev ntsuas cov kev cob qhia raws fab ntaub ntawv paub thiab fab kev suav sau ntsiab lus los txhawb thiab tswj kho qhov zoo tsim nyog ntawm txheej txheem pab cuam rau cov me nyuam yaus, cov tsev neeg, thiab lub zej zos
0008

Nkag siab txoj hauv kev los siv cov txheej txheem kev npaj ntawm fab kev cob qhia los tawm qauv rau qhov muaj txiaj ntsig zoo, qhov txheej txheem qhia ntawv uas tsim nyog raws fab kev loj hlob thiab cov kev tau ntsib dua los ntawm txoj kev kawm rau txhua cov me nyuam yaus.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev xyaum ua uas zoo tshaj plaws rau txoj kev npaj thiab kev tawm qauv ntawm txheej txheem qhia ntawv thiab cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los npaj txheej txheem qhia ntawv thiab cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau raws li kev paub ntawm cov me nyuam yaus txoj kev loj hlob; cov me nyuam yaus ua leej neeg; zaj lus teev txoj kev paub ntawm txoj kev kawm; cov yam ntxwv, txoj kev xav, thiab cov kev tau ntsib ua ntej ntawm cov me nyuam yaus; thiab cov hom phiaj thiab lub ntsiab lus ntawm txheej txheem qhia ntawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los siv ntau hom sib txawv ntawm cov ntaub ntawv qhia paub thiab cov hauv paus chaw los ntawm ntaub ntawv, muaj xam nrog rau txoj kev soj ntsuam, los txiav txim cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev xav tau, cov kev nyiam, cov kev ua tau, thiab cov hauv kev los teb rau cov neeg thiab cov khoom; los tshab txhais cov hom phiaj ntawm txoj kev kawm; thiab los xaiv cov tswv yim thiab cov khoom siv pab los txhawb pab cov me nyuam yaus uas muaj ntau cov yam ntxwv thiab cov kev xav tau uas sib txawv
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev npaj cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm uas sau koom cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev xav, cov kev xav tau, cov kev nyiam, kab lis kev cai, thiab cov kev tau ntsib dhau los nyob rau tom tsev; yog qhov tsim nyog rau cov hom phiaj ntawm txheej txheem qhia ntawv; thiab yog qhov ua raws li cov ntsiab lus ntawm txoj cai ntawm txoj kev qhia thiab txoj kev kawm uas muaj txiaj ntsig zoo (piv txwv li, kev qhib cov kev paub yav tag ntawm cov tub ntxhais kawm, kev khwv yee cov kev xav ua ntej, kev txhawb txoj kev tshawb fawb thiab kev daws teeb meem, kev tsim cov kev txawj tshiab ntawm cov kev tau txais yav tas los)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los mus tsim cov zaj kawm thiab cov dej num uas tswj nyob rau ntau qib kom ua tau raws li cov me nyuam yaus cov kev xav tau ntawm txoj kev loj hlob uas ib txawv thiab cov kev xav tau ntawm tus kheej thiab los pab txhua cov me nyuam yaus kom muaj kev vam meej
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov phiaj xwm luv thiab ntev uas txuas nrog rau cov me nyuam yaus cov kev xav tau thiab kev ua tau zoo, ntsuas cov phiaj xwm cuam tshuam nrog cov hom phiaj luv thiab ntev, thiab kho cov phiaj xwm kom tau raws li cov me nyuam yaus xav tau thiab txhim kho kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuj ci thiab cov tswv yim rau kev koom tes hauv kev npaj zoo hauv cov xwm txheej tshwj xeeb (piv txwv li, koom tes nrog cov npoj yaig los npaj cov kev qhia, kev koom ua ke ntawm cov qauv kev qhia ntawv thiab tsim kom muaj kev sib koom tes kev kawm, kev tswj cov peev txheej thev naus laus zis thaum lub sij hawm kawm ua cov nej num kev kawm, tswj cov me nyuam yaus txoj kev kawm nyob rau hauv ib puag ncig thev naus laus zis)
0009

Nkag siab txoj hauv kev los nqis tes ua qhov txheej txheem qhia ntawv thiab cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm nyob rau fab kev loj hlob uas txhawb txhua cov me nyuam yaus txoj kev vam meej thiab txhawb txoj kev txhim kho fab kev ntsuam xav, kev daws teeb meem, thiab cov xawj ua hauj lwm.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov ntsiab lus ntawm txoj cai thiab cov kev xyaum ua uas cuam tshuam txog cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm uas tsim nyog raws fab kev loj hlob (piv txwv li, txoj kev ua si, cov tes hauj lwm ua pab pawg me, cov lus nug kaw-qhib, txoj kev sib tham ua pab pawg, txoj kev daws teeb meem, kev koom tes kawm, txoj kev qhia uas muab ntau fab kev kawm los tov tim ua ke, cov dej num uas nqi tes ua, kev kawm thev naus laus zis, kev tshawb pom txoj kev qhia, kev coj ua qauv, kev ua qauv) thiab txoj kev siv ntau hom ntawm cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm los txhawb cov me nyuam yaus txoj kev kawm thiab kev ua tiav ntawm xeev cov qauv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev xyaum ua uas zoo tshaj plaws rau txoj kev nqis tes ua txheej txheem qhia ntawv thiab cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau, muaj xam nrog rau txoj kev nqis tes cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm yam muaj ntsiab lus, thiab raws lub hom phiaj uas tau teev tseg yam siv cov tswv yim, cov kev xav tau, kab lis kev cai, thiab cov kev tau ntsib los dua nyob rau tom tsev ntawm cov me nyuam yaus
 • txoj kev txheeb xyuas cov txheej txheem kev txawj ntse cuam tshuam nrog ntau yam kev kawm thiab cov tswv yim kev qhia uas txhawb nqa cov txheej txheem no thiab txhawb txoj kev loj hlob ntawm cov me nyuam yaus cov kev ntsuam xav, kev daws teeb meem ywj pheej, thiab kev muaj peev xwm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev txhim kho, siv, thiab ntsuam xyuas cov kev npaj cov zaj lus qhia uas siv ntau yam tswv yim, txheej txheem, thiab khoom siv, suav nrog cov peev txheej thev naus laus zis, txhawm rau txhim kho txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog txoj kev tseem ceeb ntawm kev ntsuam xyuas cov ntxiaj ntsig fab kev qhia ntawv yam tsis tus ncua thiab teb tau raws li cov me nyuam yaus nkag siab, cov tswv yim, cov kev xav tau, kev koom tes, thiab kev paub tswv yim (piv txwv li, los ntawm kev hloov pauv ntawm kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm, kev siv lub tswv yim uas sib txawv, kev siv cov txiaj ntsig los ntawm qhov hwm tsam kev qhia uas xav tsis txog)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov hauv kev uas tsim nyog raws fab kev loj hlob txawm rau kom tau txais cov hom phiaj tshwj xeeb (piv txwv li, txoj kev txhim kho kev xav paub xav pom, txoj kev daws teeb meem, txoj kev tsim kev txiav txim siab) thiab txoj kev ua kom tau raws ntau cov kev xav tau uas sib txawv ntawm cov me nyuam yaus (piv txwv li, siv ntau lub tswv yim faib pab pawg; lwm yam kev qhia sib txawv; siv ntau lub tswv yim rau txoj kev qhia tib cov ntsiab lus; siv cov peev txheej muaj txiaj ntsig zoo thiab cov khoo siv, suav nrog cov khoos pis tawj thiab lwm yam peev txheej thev naus laus zis)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev siv ntau txoj hauv kev kom txhawb cov me nyuam yaus txoj kev sib koom tes thiab kev kawm thiab txoj hauv kev hloov cov txheej txheem kev qhia kom ua tiav cov hom phiaj thiab teb tau rau cov kev xav tau ntawm cov me nyuam yaus
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev txhim kho kev qhia kom meej tseeb, raug thiab cov kev nthuav qhia ntawm cov tswv yim, siv lwm cov lus piav qhia los txhawb cov me nyuam yaus txoj kev nkag siab, thiab nthuav tawm ntau yam kev xam pom uas sib txawv los txhawb ntau hom ntawm txoj kev xav uas sib txawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev siv thev naus laus zis fab kev kawm los txhawb rau txoj kev kawm kom cov me nyuam yaus ua hauj lwm nyob rau cov qib thiab kev nrawm sib txawv, txhawb cov kev kawm qib siab, thiab nthuav dav cov me nyuam yaus txoj kev paub fab thev naus laus zis thiab nws cov kev siv

Cov Luag Hauj Lwm Thiab Cov Kev Thaj Tsob Fab Kev Txawj Ua Hauj Lwm Tshaj Lij

0010

Nkag siab txoj hauv kev sib txuas lus thiab kev cuam tshuam uas mua txiaj ntsig zoo nrog cov tsev neeg los txhawb thiab txhim kho cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab lub neej zoo.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus nrog cov tsev neeg ua ntu zus thiab cov tswv yim los pib thiab tswj kev sib txuas lus zoo nrog cov tsev neeg thiab txoj kev rub tawm lawv txoj kev txhawb nqa los txhawb zog rau cov me nyuam yaus txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tsim thiab tswj kho cov kev sib raug zoo nrog cov tsev neeg kom zoo, thiab kom muaj kev sib koom tes los txhawb nqa rau cov me nyuam yaus txoj kev kawm thiab txoj kev noj qab nyab xeeb (piv txwv li, raws txoj kev hwm cov tsev neeg cov kev xav thiab cov hom phiaj rau lawv tus me nyuam, txoj kev sib txuas lus nrog cov tsev neeg hais txog txheej txheem qhia ntawv thiab lawv cov me nyuam txoj kev vam meej, txoj kev txhawb kev muaj feem koom nrog ntawm cov tsev neeg, txoj kev ua kom pom txoj kev paub tau qhov sib txawv nyob rau cov qauv thiab fab sim neej ntawm tsev neeg thiab cov keeb kwm ntsig txog kab lis kev cai)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov zaj lus teev txoj kev paub ntawm cov tsev neeg (piv txwv li, zaj lus teev txoj kev paub txog cov lab npauv tsev neeg, zaj lus teev txoj kev paub txog lub neeg kev sib cuam tshuam); cov kev muaj qhov tshiab tas li, cov luag hauj lwm, thiab cov kev sib cuam tshuam nyob rau hauv cov tsev neeg thiab ntawm cov tsev neeg rau cov zej zos; thiab txoj hauv kev los siv cov ntaub ntawv los txais txiaj ntsig los ntawm txoj kev soj ntsuam cov kev muaj qhov tshiab tas li thiab cov kev sib cuam tshuam ntawm cov tsev neeg txhawm rau txhawb nqa cov me nyuam yaus txoj kev kawm thiab txoj kev noj qab nyab xeeb
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev txawj thiab cov tswv yim los muab kev sab laj tawm tswv yim nrog cov tsev neeg txhawm rau txuas cov cheeb tsam ib puag ncig ntawm cov me nyuam yaus ua ke thiab txhawm rau daws cov kev txhawj xeeb ntawm tsev neeg nyob rau cov xwm txheej uas tau muab los
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txhawb nqa cov tsev neeg los ntsuam xyuas cov kev xaiv ntawm fab kev kawm thiab tsim cov kev txiav txim siab uas cuam tshuam rau tus me nyuam yaus txoj kev loj hlob thiab txoj kev ua me nyuam niam me nyuam txiv thiab txoj hauv kev los txuas cov tsev neeg mus rau qib ncua ntawm cov kev pab cuam uas taw qhia rau tsev neeg raws li cov chaw muab kev pab cuam, cov kev muaj cai ua ntej, thiab cov kev txhawj xeeb uas tau txais kev txheeb xyuas los
0011

Nkag siab txoj hauv kev sib txuas lus thiab kev cuam tshuam uas mua txiaj ntsig zoo nrog cov npoj yaig thiab lub zej zog los txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txoj kev noj qab nyab xeeb thiab txoj hauv kev los sis cov hwv tsam thiab cov chaw pab cuam ntawm txoj kev loj hlob ntawm fab kev txawj ua hauj lwm tshaj lij, muaj xam nrog rau txoj kev tawm tswv yim kev xav ntawm tus kheej, txhawm rau txhim kho cov kev xyaum ua fab kev txawj ua hauj lwm tshaj lij.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los ua hauj lwm tau yam muaj txiaj ntsig zoo nrog cov kws paub ntau yam thiab cov neeg ua hauj lwm pab dawb nyob rau hauv chav kawm ntawm cov me nyuam yaus tseem me heev txhawm rau pab txheeb xyuas lawv txoj kev ua hauj lwm zoo los pab txhawb cov me nyuam yaus txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev txawj los muab kev sab laj tawm tswv yim thiab sib koom tes nrog lwm cov kws txawj ua hauj lwm (piv txwv li, cov kws pab tswv yim, cov xib fwb qhia ntawv hauv lwm cov chav qhia ntawv, tus neeg hauj lwm muab txoj kev kawm tshwj xeeb, cov kaws txawj paub fab xov xwm, cov xib fwb qhia ntawv fab kev kos duab) los txhawb cov me nyuam yaus txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov peev txheej hauv zej zog (piv txwv li, cov thawj fab saib xyuas hauj lwm kev pab cuam rau fab sim neej, cov koom haum kab lis kev cai, cov kev lag luam) thiab cov tswv yim siv cov peev txheej no kom tau raws li cov me nyuam yaus uas tseem yau cov xav tau thiab txhawb lawv txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev loj hlob fab kev txawj ua hauj lwm tshaj lij txuas ntxiv mus raws li txoj kev sib zog saib xyaus mus ncua ntev thiab txoj kev thaj tsob; lub luag hauj lwm ntawm kev ntsuam xav thiab ntsuas tus kheej hauv kev txhim kho txuj ci txuas ntxiv thiab cov tswv yim zoo rau kev siv kev xav, kev ntsuas tus kheej, kev xav tseem ceeb, daws teeb meem, thiab kev qhia tus kheej kom txhim kho kev qhia thiab ua tiav cov hom phiaj kev ua hauj lwm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev siv chav soj ntsuam hauv chav kawm, cov ntaub ntawv hais txog cov me nyuam yaus, thiab ntau hom kev tshawb fawb los ua qhov ntsuas kev tshwm sim ntawm kev qhia thiab kev kawm thiab ua lub hauv paus rau kev xav thiab hloov kev qhia
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm ntau yam kev nthuav dav ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab cov peev txheej (piv txwv li, kev tshaj lij kev txawj ntse, kev tshawb fawb txog kev kawm, online kev pab cuam, kev cob qhia) thiab yuav siv lawv li cas kom txhawb kev xav txog, daws teeb meem, thiab txhawb kev loj hlob kev ua hauj lwm, suav nrog kev tsim kho txuas ntxiv mus ntawm cov txuj ci thev naus laus zis ntsig txog kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov hau kev ua hauj lwm zoo nrog lwm tus hauv tsev kawm zej zog (piv txwv li, cov npoj yaig, cov neeg qhia, tus thawj xibfwb, tus thawj saib xyuas) ntxiv dag zog rau kev qhia paub, kev txawj, thiab kev ua hauj lwm
0012

Nkag siab txog keeb kwm thiab lub ntsiab ntawm kev kawm, cov cai, thiab cov hauv paus ntawm fab sim neej ntawm txoj kev kawm ntawv rau qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov; cov cai thiab cov kev thaj tsob ntawm cov kws qhia ntawv, cov me nyuam yaus, thiab cov niam txiv/cov neeg saib xyuas; thiab cov qauv lus qhia uas raug cai thiab raug raws pab pawg neeg rau cov kws qhia ntawv nyob rau hauv xeev Minnesota.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev loj hlob fab keeb kwm thiab fab sij hawm tshwm sim rtsis ntev los no ntawm txoj kev kawm ntawv rau qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov; ntau cov hauv paus fab keeb kwm, fab sij hawm tshwm sim rtsis ntev los no thiab fab sim neej ntawm txoj kev kawm ntawv rau qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov; thiab txoj hauv kev uas cov hauv puas no muaj hwv cheej rau cov kev xav thiab kev xyaum ua tam sim no
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev cuam tshuam ntawm cov zwj ceeb fab sim neej nyob rau cov me nyuam yaus thiab cov tsev neeg thiab cov teeb meem, cov kev nyiam, cov cai lij choj, thiab lwm cov tsab cai zej tsoom uas cuam tshuam rau cov me nyuam yaus, cov tsev neeg, thiab cov tes dej num pab rau cov me nyuam yaus uas tseem yau thiab cov kev kawm txawj kom paub ua hauj lwm tshaj lij ntawm cov me nyuam yaus tseem me heev
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tus kws qhia ntawv lub luag hauj lwm yog cov neeg ua hauj lwm rau pej xeem thiab lawv txoj cai thiab lub luag hauj lwm li cov kws tshaj lij (piv txwv li, tau txais thiab tuav daim ntawv tso cai, koom nrog kev ua hauj lwm tsim nyog, hais txog cov kev xav tau ntawm tag nrho cov neeg kawm, tswj tuav tsis pub lwm tus paub, muab kev kawm tsim nyog rau cov me nyuam yaus xiam oob qhab, txoj kev paub tau cov tsos kev raug kev tsim txom los sis tsis saib xyuas thiab tshaj tawm txog cov kev paub los yog xav tias tsam raug kev tsim txom los sis tsis saib xyuas, siv kev tsim nyog ntsig txog ntaub ntawv thiab thev naus laus zis)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov qauv kev coj ua hauj lwm nyob hauv Txoj Cai Tswj Tus Cwj Pwm rau Cov Kws Qhia Ntawv Minnesota
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov cai ntawm cov me nyuam yaushauv ntau yam ntsiab lus (piv txwv li, hauv kev coj ua, kev qhuab qhia, kev ceev ntiag tug, kev hais tawm dawb, kev muaj vaj huam sib luag txoj kev kawm)