Pedagogy: Secondary (Grades 5–12) (Hmong)

Test Framework

Zeeg Kev Xeem Ntawv Me I (Test Code 425)
Cheeb Tsam Chaw Xeem Ntawv Me Qib Ncua Ntawm Cov Hom Phiaj Txoj Kev Khwv Yees Qhov Hnyav Ntawm Zeeg Kev Xeem Ntawv Me
I. Kev Loj Hlob, Kev Kawm, Thiab Kev Muaj Ntau Yam (Haiv Neeg) Sib Txawv Ntawm Tus Tub Ntxhais Kawm 0001–0003 50%
II. Cov Cheeb Tsam Ib Puag Ncig Ntawm Txoj Kev Kawm Uas Lees Teb Tau 0004–0006 50%
Zeeg Kev Xeem Ntawv Me II (Test Code 426)
Cheeb Tsam Chaw Xeem Ntawv Me Qib Ncua Ntawm Cov Hom Phiaj Txoj Kev Khwv Yees Qhov Hnyav Ntawm Zeeg Kev Xeem Ntawv Me
I. Txoj Kev Ntsuam Xyuas, Kev Cob Qhia, Thiab Kev Qhuab Qhia Mus Raws Li Txoj Cai Ntawm Txoj Kev Txawj Ntawv 0007–0009 50%
II. Cheeb Tsam Ib Puag Ncig Fab Kev Txawj Ua Hauj Lwm Tshaj Lij 0010–0012 50%

Kev Loj Hlob, Kev Kawm, Thiab Kev Muaj Ntau Yam (Haiv Neeg) Sib Txawv Ntawm Tus Tub Ntxhais Kawm

0001

Nkag siab txoj kev loj hlob nyob rau thaum ncua sij hawm cov xyoo kawm ntawv hauv qib kev kawm theem nrab thiab cov hauv kev muab cov hwm tsam kev kawm uas txhawb pab cov tub ntxhais kawm li kev loj hlob ntawm fab nrog cev, fab sim neej sib cuag mus los, fab xeeb ceem kev coj, fab yam ntswv lub siab coj, thiab fab kev paub tab.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov yam ntxwv, txheej txheem, thiab kev vam meej fab kev loj hlob ntawm cov tub ntxhais kawm qib kev kawm theem nrab nyob rau cov kis ntawm fab nrog cev, fab sim neej sib cuag mus los, fab xeeb ceem kev coj, fab yam ntswv lub siab coj, thiab fab kev paub tab
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev hloov tsis xwm yeem ntawm fab kev loj hlob ntawm cov tub ntxhais kawm qib kev kawm theem nrab nyob rau cov kis ntawm fab nrog cev, fab sim neej sib cuag mus los, fab xeeb ceem kev coj, fab yam ntswv lub siab coj, thiab fab kev paub tab thiab cov kev xyaum ua fab kev cob qhia uas lees teb rau qhov kev hloov tsis hloov tsis xwm yeem no
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm yam uas txoj kev loj hlob ntawm cov tub ntxhais kawm nyob rau txhua ib kis twg ntawd yuav muaj kev tab kaum li cas rau lawv txoj kev loj hlob thiab kev coj tus yeeb yam rau pom nyob rau hauv lwm kis
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm yam uas txoj kev loj hlob fab nrog cev, fab sim neej sib cuag mus los, fab xeeb ceem kev coj, fab yam ntswv lub siab coj, thiab fab kev paub tab ntawm cov tub ntxhais kawm muaj hwm cheej paum li cas rau txoj kev kawm thiab cov kev cuam tshuam ntawm cov txhuam thawj tseeb no rau txoj kev qhia thiab txoj kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev cob qhia uas tsim nyog raws fab kev loj hlob uas ncav cuag tus tub ntxhais kawm cov kev xav tau thiab cov kev pab txhawb nqa tus tub ntxhais kawm txoj kev loj hlob nyob rau ntawm cov kis ntawm fab nrog cev, fab sim neej sib cuag mus los, fab xeeb ceem kev coj, fab yam ntswv lub siab coj, thiab fab kev paub tab
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuam thawj tseeb nyob rau leej neeg (piv txwv li, txoj kev kawm, cov kev txawj ntse, hom lus thiab keeb kwm ntsig txog kab lis kev cai ua ntej ntawd) thiab cov txuam thawj tseeb nyob rau tom tsev, tom tsev kawm ntawv, thiab hauv lub zej zos (piv txwv li, cov kev sib cuam tshuam sib tham nrog tej phooj ywg; txoj kev quav luam yeeb, dej cawv, thiab yeeb tshuaj) uas tuaj yeem muaj kev cuam tshuam rau txoj kev loj hlob thiab kev npaj txhij los kawm paub ntawm cov tub ntxhais kawm nyob rau qib kev kawm theem nrab
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev kawm txog ntawm cov kev xyaum paub txog txoj kev raug mob txhawm rau kom muab cov hwv tsam kev kawm uas txhawb nqa tus tub ntxhais kawm txoj kev loj hlob nyob rau ntawm cov kis ntawm fab nrog cev, fab sim neej sib cuag mus los, fab xeeb ceem kev coj, fab yam ntswv lub siab coj, thiab fab kev paub tab
0002

Nkag siab cov txheej txheem thiab cov hauv kev ntawm txoj kev kawm txhawm rau muab cov kev tau ntsib fab kev cob qhia uas txhawb nqa tus tub ntxhais kawm txoj kev kawm thiab kev tau tiav log.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog txoj hauv kev uas cov tub ntxhais kawm los kawm paub, to taub paub txog lub ntsiab, thiab txhim kho kev coj ua thiab cov tswv yim kev xav thiab ntau cov qauv ntaus tswv yim fab kev cob qhia rau txoj kev txhawb zog ntawm cov txiaj ntsig tshwm sim no
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm lub tswv yim npaj txhij nyob rau hauv ntau cov paus ntsis thiab cov qauv ntaus tswv yim ntawm txoj kev kawm rau txoj kev siv cov zog fab ua tau zoo ntawm tus tub ntxhais kawm los ua lub hauv paus rau txoj kev txhawb zog ntawm txoj kev kawm thiab cov kev yuam kev ntawm tus tub ntxhais kawm los ua cov hwv tsam rau txoj kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv ntaus tswv yim rau txoj kev pab cov tub ntxhais kawm tsim lub ntsiab lus (piv txwv li, txoj kev txuas cov tswv yim tshiab rau cov tswv yim uas paub los dua lawm; txoj kev tsim cov kev txuas rau cov kev tau ntsib los dua ntawm tus tub ntxhais kawm; txoj kev muab cov hwv tsam rau txoj kev muaj feem xyuam, kev tuav tswj, thiab kev tshuaj xyuas txog cov tswv yim thia cov khoom siv txhawb pab yam rau siab ntso)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuam thawj tseeb uas muaj hwv cheej rau tus tub ntxhais kawm txoj kev kawm (piv txwv li, txoj kev paub txog thiab kev paub los dua ua ntej ntawd, txoj kev kawm txog hom Lus As Kiv, Cov Tub Ntxhais Kawm Uas Muaj Ncua Ciaj Ciam los sis Muaj Kev Tab Kaum Rau Ntawm Txoj kev kawm Li Ib Txwm [Students with Limited or Interrupted Formal Education, SLIFE], txoj kev npaj txhij fab kev loj hlob, kev noj qab haus huv, kev raug mob, cov zwj ceeb fab kev kawm, cov cwj pwm ntawm tus xib fwb qhia ntawv, cov cooj nyoog nyob nrog tsev neeg, cheeb tsam ib puag ncig hauv lub zej zos) thiab txoj hauv kev muab cov kev tau ntsib ntawm txoj kev kawm uas lees teb rau cov tub ntxhais kawm cov kev tau ntsib, cov yam ntxwv, thiab cov kev xav tau uas sib txawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv ntaus tswv yim rau txoj kev txhawb cov tub ntxhais kawm kom ntaus nqi tau txoj kev thaj tsob rau txoj kev teeb tsim lawv cov hauj lwm thiab cov txiaj ntsig tau los ntawm txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los muab cov hauv kev thiab cov txheej txheem rau fab kev cob qhia tshwj zias, xws li txoj kev siv cov tev naus laus zis, tuaj yeem raug teev tseg los muaj hwv cheej rau cov txheej txheem thiab cov txiaj ntsig tau los ntawm txoj kev kawm
0003

Nkag siab txog tus tub ntxhais kawm li ntau yam (haiv neeg) uas sib txawv thiab cov hauv kev rau txoj kev muab cov kev tau ntsib ntawm txoj kev kawm uas lees teb tau rau tus tub ntxhais kawm li ntau yam (haiv neeg) sib txawv ntawm cov yam ntxwv thiab cov kev xav tau, xws li cov kev xav tau ntawm cov tub ntxhais kawm uas muaj cov kev zam tshwj xeeb.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm qhov sib txawv hauv cov tswv yim rau txoj kev kawm thiab tus yeeb yam kev ua (piv txwv li, kev hloov tsis xwm yeem nyob rau txoj kev kawm txog cov qauv thiab cov hom ua rau pom uas nyiam) thiab txoj hauv kev los tawm qauv rau txoj kev cob qhia uas lees teb rau tus tub ntxhais kawm cov kev xav tau (piv txwv li, Txhua Yam Kev Tawm Qauv rau Txoj kev kawm [Universal Design for Learning, UDL]) thiab qhov uas siv cov zog ua tau zoo ntawm tus tub ntxhais kawm los txhawb rau txoj kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov chaw ntawm txoj kev zam (piv txwv li, txoj kev kawm, kev ntaus nqi, fab nrog cev, fab kev paub tab, kev noj qab haus huv ntsig txog kev puas siab puas ntsws, cov khoom plig, cov kev txhawj ntse) thiab cov tswv yim rau txoj kev txhawb kev kawm rau cov tub ntxhais kawm uas muaj cov kev zam tshwj xeeb, xws li txoj kev paub tias thaum twg thiab yuav ua li cas thiaj nkag cuag tau rau cov kev pab cuam thiab cov chaw pab cuam uas tsim nyog txhawm rau ncav kom cuag cov kev xav tau ntawm tus tub ntxhais kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm qhov txheej txheem ntawm txoj kev kawm hom lus-nyob rau kev kawm theem nrab thiab cov tswv yim rau txoj kev txhawb nqa kev kawm rau cov tub ntxhais kawm uas nws thawj hom lus tsis yog Lus As Kiv, xws li txoj kev paub tias thaum twg thiab yuav ua li cas thiaj nkag cuag tau rau cov kev pab cuam thiab cov chaw pab cuam uas tsim nyog txhawm rau ncav kom cuag cov kev xav tau ntawm tus tub ntxhais kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los siv cov chaw muab kev pab cuam fab tev naus laus zis los pab rau txoj kev kawm rau cov tub ntxhais kawm uas cov keeb kwm muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv, cov yam ntxwv, cov kev xav tau, thiab cov peev xwm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev pab, cov yam ntxwv, cov kev ua neej, thiab keeb kwm raug mob ntawm ntau pab pawg uas sib txawv hauv zej tsoom Teb Chaw Mes Kas; tsoom fwv haiv neeg tsawg, keeb kwm, fab kev ntsia ntiaj teb, hom lus, thiab kab lis kev cai ntawm Xeev Minnesota-raws li cov pab pawg Neeg Khab Mes Kas; thiab cov hauv kev los muab cov kev tau ntsib ntawm txoj kev kawm uas ua rau pom thiab lees teb rau cov tub ntxhais kawm uas muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv ntawm fab zej tsoom, kab lis kev cai, thiab keeb kwm tsev neeg
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv thiab cov qauv cai coj ntawm fab kab lis kev cai thiab lub zej zos; txoj hauv kev los kawm paub txog thiab sau koom cov tub ntxhais kawm cov kev tau ntsib, cov kab lis kev cai, thaib cov chaw muab kev pab cuam hauv zej zos ua ke los rau txoj kev cob qhia; thiab txoj hauv kev los muab ntau cov kev xam pom mus rau lub ntsiab lus kev cob qhia ntawm cheeb tsam chaw
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los paub tau thiab lees teb rau cov cwj pwm tsis zoo raws li txoj kev muaj ntau yam (haiv neeg) sib txawv, xws li cov kev tsis ncaj ncees, kev ntxub ntxaug, kev xaiv ntsej xaiv muag, thiab txoj kev ntxub ntxaug haiv neeg thiab kev ntxub ntxaug poj niam txiv neej ntawm fab chaw hauj lwm thiab fab ntiag tug, thiab txoj hauv kev los tsim ib txoj kev kawm txog lub zej zos uas yog qhov sib txawv raws cov pab pawg thiab cov leej neeg uas raug nqi thiab huab hwm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm qhov tseem ceeb rau cov xib fwb qhia ntawv ntawm txoj kev ntseeg hauv txhua tus tub ntxhais kawm lub peev xwm txhawm rau kawm paub nyob rau ntawm cov qib theem uas siab tshaj plaws thiab txoj kev mob siab ntso los pab txhua cov tub ntxhais kawm kom ua tau tiav log raws lub hom phiaj tam li yog cov neeg kawm paub ua ke nrog rau cov kev muaj hwv cheej ntawm tus xib fwb qhia ntawv cov cwj pwm nyob rau tus tub ntxhais kawm li kev loj hlob thiab kev kawm

Cov Cheeb Tsam Ib Puag Ncig Ntawm Txoj Kev Kawm Uas Lees Teb Tau

0004

Nkag siab txog txoj hauv kev los tsim tsam txoj kev lees teb rau yam nyab xeeb, muaj feem xyuam nrog, raws kab lis kev cai, thiab cov cheeb tsam ib puag ncig uas zoo rau txoj kev kawm rau cov tub ntxhais kawm uas txhawb rau qhov zoo ntawm txoj kev sib cuam tshuam sib tham, kev mob siab mus koom rau hauv txoj kev kawm, thiab kev mob siab rau tus kheej.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev tsim tsa chav kawm muaj kev nkag siab zoo thiab tsim cheeb tsam ib puag ncig chaw kawm uas txhawb nqa tus kheej lub sam xeeb, kev mob siab ntso koom nrog, thiab cov kev sib raug zoo ntawm rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawm fab ntiag tug uas zoo
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov hauv kev los pab cov tub ntxhais kawm kom ua hauj lwm tau zoo thiab sib koom tes nrog lwm tus hauv ntau yam ntsiab lus uas siv txawv thiab txoj hauv kev los tsim tsa kev sib raug zoo rau fab kev phooj ywg zoo uas txhawb pab rau txoj kev kawm
 • txoj kev muab qhov kev paub txog ntawm cov kev npaj siab tseg rau tus tub ntxhais cov kev sib cuam tshuam sib tham, cov kev sib tham ntawm txoj kev kawm, thiab cov kev thaj tsob ntawm tus kheej thiab pab pawg uas tsim kom chav kawm muaj kev nkag siab zoo ntawm txoj kev qhib siab lug, kev sib hwm, kev sib txhawb, kev xav paub xav kawm, thiab txoj kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tib neeg txoj kev kub siab, tus cwj pwm, thiab zej tsoom ntawm pab pawg neeg, muaj xam nrog rau cov ntsiab lus ntawm txoj kev kawm txog kev mob hlwb los sis nyuaj siab, kev kawm txog tib neeg txoj kev noj kev nyob ua pab pawg, thiab kev kawm paub txog fab zej tsoom, kom paub cov tswv yim zoo txhawm rau txhawb nqa tub ntxhais kawm txoj kev kawm thiab txhawm rau tuav tswj thiab txhawb pab cov hauj lwm ua leej neeg thiab ua pab pawg
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov txuam thawj tseeb thiab cov xwm txheej uas yuav txhawb los sis txo qis txoj kev rub siab thiab cov tswv yim los pab cov tub ntxhais kawm kom rais los muab kev rub siab tau ntawm tus kheej (piv txwv li, txoj kev cuam tshuam txog cov kev kawm uas muab raws li cov tub ntxhais kawm li kev txaus siab ntawm tus kheej, cia rau cov tub ntxhais kawm muaj cov hauv kev xaiv nyob rau ntawm lawv txoj kev kawm, txoj kev ntau thawj rau cov tub ntxhais kawm kom los nug cov lus nug thiab cov teeb meem uas muaj txiaj ntsig rau lawv)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev rub siab uas tseem ceeb los txhawb rau cov tub ntxhais kawm lub neej ntawm txoj kev kawm ncua ntev thiab txoj hauv kev uas siv cov tswv yim txhawb siab kom tuaj yeem txhawb cov tub ntxhais kawm mus txuas ntxiv ntawm txoj kev loj hlob ntawm cov qauv ntaus tswv yim thiab cov peev xwm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txheeb xyuas cheeb tsam ib puag ncig hauv chav kawm thiab tsim cov kev txiav txim siab thiab cov kev hloov kho kom los txhawb rau cov kev sib raug zoo ntawm fab zej tsoom thiab nce cov tub ntxhais kawm li kev rub siab thiab kev koom nrog
0005

Nkag siab txoj hauv kev siv cov kev xyaum ua uas lees teb tau rau yam raug raws li kab lis kev cai (culturally responsive practices, CRP) txhawm rau tsim kom muaj cov cheeb tsam ib puag ncig ntawm txoj kev kawm uas sib muaj kev tuav tswj, muaj feem sib cuam tshuam sib tham, thiab tsim tau zoo uas txhawb rau txoj kev koom nrog thiab txog kev kawm rau txhua tus tub ntxhais kawm.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm chav kawm uas nkag siab zoom, muaj kev loj hlob nyob rau ntawm cov dej num ua txhua hnub thiab cov txheej txheem uas txhawb siab rau cheeb tsam ib puag ncig ntawm txoj kev kawm uas muaj kev tuav tswj thiab muaj txiaj ntsig zoo thiab txhawb siab rau txoj kev kawm muaj lub hom phiaj thiab muaj kev koom nrog nyob rau tag nrho ntawm txhua tus tub ntxhais kawm hauv cov hauj lwm uas ywj siab thiab ua pab pawg
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim los tswj cheeb tsam ib puag ncig nyob rau fab kev cob qhia rau txoj kev siv luj sij hawm kawm hauv chav ntawm txoj kev kawm (piv txwv li, txoj kev tsim kev npaj siab tseg rau txoj kev sib txuas lus thiab kev coj tus cwj pwm, txoj kev tswj zeeg kev hloov pauv, txoj kev tswj cov khoom siv txhawb pab, txoj kev siv cov sij hawm kom tsim nyog)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov qauv ntaus tswv yim rau txoj kev tuav tswj cheeb tsam ib puag ncig fab nrog cev nyob rau hauv chav kawm los pab txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm thiab kom ua tiav cov hom phiaj uas tau txhais
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tuav tswj, faib, thiab tswj hwm cov chaw muab kev pab cuam (piv txwv li, lub sij hawm, thaj chaw, kev mob siab) rau txoj kev txhawb nqa cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm thiab txoj kev koom nrog yam mob siab hlo rau hauv cov ua hauj lwm uas muaj txiag ntsig siab
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tawm qauv thiab tswj hwm cov zej zos uas yog qhov cov tub ntxhais kawm muab kev thaj tsob rau lawv tus kheej thiab ib leej neeg twg, qhia rau pom txoj kev mob siab ntso, koom nrog txoj kev txiav txim siab, ua hauj lwm rau ob qho tib si ntawm kev sib koom tes thiab kev ywj siab, thiab koom nrog cov dej num ntawm txog kev kawm yam muaj hom phiaj
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev tswj hwm chav kawm tau zoo, muaj xam nrog rau cov hauv kev txhawm rau txhawb cov tub ntxhais kawm kom los soj ntsuam lawv tus cwj pwm ntawm tus kheej thiab txhawm rau txhawb nqa cov tub ntxhais kawm txoj kev koom tes thiab lub siab paub tau los thaj tsob thiab lees ris nyob hauv chav kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txheeb xyuas cheeb tsam ib puag ncig hauv chav kawm thiab tsim cov kev txiav txim siab thiab cov kev hloov kho kom los txhawb rau lub peev ua tau zoo thiab txoj kev koom nrog
0006

Nkag siab txog txoj hauv kev los siv cov tswv yim sib txuas lus zoo los txhawb siab rau cov kev sib cuam tshuam sib tham ntawm txoj kev nug, kev kawm, kev koom tes, thiab kev txhawb pab hauv chav kawm.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev tshawb xav ntawm kev sib txuas lus, kev txhim kho hom lus, lub luag hauj lwm ntawm cov lus hauv txoj kev kawm, thiab txoj kev siv cov lus rau ntau lub hom phiaj (piv txwv, los txhawb kev taw qhia ntawm tus kheej, kev txhim kho ntawm tus kheej, thiab txoj kev kawm)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev uas ntau cov yam ntxwv uas sib txawv (piv txwv, lub hnub nyoog, poj niam txiv neej, kev cim thawj txog tus kheej tias yog poj niam txiv neej, keeb kwm kab lis kev cai, keeb kwm kev paub lus, txoj kev zam tshwj xeeb) tuaj yeem cuam tshuam rau txoj kev sib txuas lus hauv chav kawm thiab txoj hauv kev los sib txuas lus yam tau zoo nrog txhua tus tub ntxhais kawm (piv txwv li, txoj kev siv cov kev txhawj ntawm fab kev mloog kom tau zoo, lo lus uas tsim nyog, thiab cov cim taw qhia uas tsis siv lus hais)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj cov tswv yim ntawm sib txuas lus raws yam siv lo lus hais, tsis siv los lus hais, thiab siv kev tshaj tawm xov xwm txhawm rau piav qhia txog cov tswv yim thiab cov ntaub ntawv qhia paub thiab txhawm rau ua kom tiav cov hom phiaj tshwj xeeb (piv txwv li, muab cov lus pab tsim ywm rov qab, tsim kom tus tub ntxhais kawm muaj kev txaus siab rau tus kheej)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim txhawm rau txhawb thiab nthuav tawm cov tub ntxhais kawm theem nrab txoj qhia tawm ntawm kev hais lus, kev sau ntawv, thiab lwm yam xov xwm thiab txhawm rau txhawb nqa kev sib txuas lus los ntawm thiab mus rau txhua tus tub ntxhais kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tsim txoj kev qhia meej, raug nthuav qhia kev raug thiab kev sawv cev ntawm cov tswv yim; siv lwm cov lus piav qhia ntxiv rau kev txhawb tub ntxhais kawm kev nkag siab; tuaj rau ntau qhov kev xam pom; kho kev sib txuas lus los txhim kho tub ntxhais kawm kev nkag siab thiab kev koom tes; thiab siv ntau yam xov xwm thiab thev naus laus zis los txhawb kev kawm txuj ci
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm lwm cov laj thawj sib txawv rau cov lus nug (xws li, kev sib tham, txhawb kev xav ntawm tub ntxhais kawm kev nkag siab, pab cov tub ntxhais kawm qhia lawv cov tswv yim thiab cov txheej txheem kev xav, txhawb kev tsim kev pheej hmoo thiab daws teeb meem, txhawb kev nco qab, txhawb kev hloov pauv thiab divergent xav, txhawb kev xav paub) thiab cov tswv yim rau cov lus nug zoo hauv ntau cov ntsiab lus kawm uas sib txawv

Txoj Kev Ntsuam Xyuas, Kev Cob Qhia, Thiab Kev Qhuab Qhia Mus Raws Li Txoj Cai Ntawm Txoj Kev Txawj Ntawv

0007

Nkag siab ntau hom kev ntsuam xyuas; kev sib cuam tshuam ntawm kev ntsuam xyuas, kev cob qhia, thiab kev kawm; thiab txoj kev siv qhov kev ntsuam xyuas los xyuas kom paub tseeb tias seb cov tub ntxhais kawm puas muaj kev loj hlob tuaj txuas ntxiv thiab ua tau tiav raws cov qauv thiab cov hom phiaj uas tsim nyog.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov yam ntxwv, kev siv, qhov zoo, thiab kev txwv ntawm ntau hom kev ntsuam xyuas thiab tsis raws cai (piv txwv li kev ntsuam xyuas cov qauv ntsuas, cov qauv sib tw, ntsuas cov kws qhia, kev soj ntsuam raws li kev ua tau zoo, cov ntaub ntawv sau cia, cov kev ntsuam xyuas tus kws qhia ntawv, kev ntsuam xyuas phooj ywg, kev ntsuam xyuas tus kheej ntawm cov tub ntxhais kawm)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev ntsuam xyuas ntsuas, lub ntsiab lus tseem ceeb hauv kev txheeb xyuas (piv txwv, kev siv tau, kev ntseeg tau, kev tsis ncaj ncees), kev sib txawv ntawm kev txheeb xyuas thiab kev ntsuam xyuas, thiab lub luag hauj lwm ntawm kev ntsuam xyuas hauv kev qhia thiab kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm lub hom phiaj ntawm kev txheeb xyuas (piv txwv, saib xyuas, sib piv, ntsuas, ntsuas) thiab yuav ua li cas xaiv, tsim, thiab siv cov tswv yim ntsuas, cov twj, thiab thev naus laus zis rau ntau lub hom phiaj thiab cov kev xav tau, suav nrog kev ntsuam xyuas tub ntxhais kawm kev nce qib hauv kev ua tiav hauv xeev cov qauv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau kev sib koom ua ke kev txheeb xyuas thiab kev qhia thiab rau kev siv kev txheeb xyuas los txheeb xyuas tub ntxhais kawm lub zog thiab kev xav tau, saib xyuas tub ntxhais kawm kev nce qib, ntsuas thiab hloov kho kev qhia ntawv, thiab txhawb tub ntxhais kawm kev loj hlob thiab nkag mus rau kev kawm muaj txiaj ntsig
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev txhawb cov tub ntxhais kawm theem nrab txoj kev siv kev ntsuam xyuas tus kheej txhawm rau txheeb xyuas lawv tus kheej qhov ua tau zoo thiab cov kev xav tau thiab teeb hom phiaj tus kheej rau txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia kev paub txog ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev siv ntau cov kev ntsuam xyuas thiab cov tswv yim los hloov cov kev ntsuam xyuas hauv chav kawm rau cov tub ntxhais kawm uas muaj ntau yam ntxwv thiab cov kev xav tau (piv txwv, cov neeg kawm ntawv As Kiv [English learners, ELs], cov tub ntxhais kawm tshwj xeeb)
 • txoj kev ua qauv qhia kev paub txog ntawmkev tsim thiab tswj cov ntaub ntawv ntawm tub ntxhais kawm li cas; siv cov cuab yeej tev naus laus zis mus sau thiab tshawb xyuas cov ntaub ntawv thiab txhais cov txiaj ntsig; thiab sib txuas lus kom muaj kev lees paub thiab muaj txiaj ntsig zoo nrog cov tub ntxhais kawm, niam txiv/cov saib xyuas, thiab cov npoj yaig txog kev ua tau zoo thiab kev nce qib
0008

Nkag siab txog cov txheej txheem thiab cov kev xyaum ua rau txoj kev npaj fab kev cob qhia thiab kev xa tawm thiab txoj hauv kev los tsim qauv thiab siv txoj kev cob qhia uas txhawb rau txoj kev kawm thiab txoj kev ua kom tiav log rau txhua tus tub ntxhais kawm.

 • txoj kev ua qauv qhia kev paub txog ntawm yam tseem ceeb los xav txog kev npaj tswv yim (piv txwv li lub xeev cov qauv; cov hom phiaj qhia ntawv; cov ntsiab lus ntawm qhov ncauj lus; kev kawm txoj kev kawm; Universal Design for Learning [UDL]; cov tub ntxhais kawm tus yam ntxwv, kev paub dhau los, thiab kev paub tam sim no thiab kev txawj ntse, suav nrog kev nyeem ntawv ua tau zoo)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov txheej txheem kev txawj ntse cuam tshuam nrog ntau yam kev kawm thiab cov tswv yim kev qhia uas txhawb nqa cov txheej txheem no thiab txhawb cov tub ntxhais kawm cov kev xav, kev daws teeb meem ywj pheej, thiab kev muaj peev xwm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm kev siv ntau yam xov xwm sib txawv thiab cov peev txheej ntawm cov ntaub ntawv thaum lub sij hawm npaj los txhais cov hom phiaj kev kawm, xaiv cov kev qhia tsim nyog thiab cov ntaub ntawv, thiab haum rau cov tub ntxhais kawm kev kawm sib txawv, kev xav tau, thiab kev paub
 • txoj kev paub txog tus yam ntxwv, qhov zoo, thiab kev txwv ntawm ntau cov tswv yim qhia ntawv (piv txwv li, kev koom tes kawm, nug kev kawm, kev qhia ua hauj lwm, kev kawm thev naus laus zis, kev tshawb pom kev kawm, kev coj ua qauv, kev ua qauv) thiab lawv siv los txhawb tub ntxhais kawm txoj kev kawm thiab kev ua tiav ntawm xeev cov qauv
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev npaj thiab siv cov kev kawm uas tsim nyog rau cov hom phiaj kev kawm, cuam tshuam rau cov tub ntxhais kawm, raws li cov qauv kev qhia ntawv zoo (piv txwv, qhib kev paub ua ntej, xav ua ntej, txhim kho kev txawj ntse tshiab rau cov uas tau txais yav tas los), thiab tsim kom ua tiav cov kev qhia sib txawv thiab cov tub ntxhais kawm sib txawv raws li lawv xav tau (piv txwv, siv ntau pab pawg sib txawv, kev qhia sib txawv)
 • txoj kev ua qauv qhia kev paub txog ntawm txog yuav ua li cas tsim, siv, thiab ntsuas cov phiaj xwm kev qhia uas siv ntau cov tswv yim, cov hau kev, thiab cov khoom siv, suav nrog cov khoom siv thev naus laus zis, thiab uas khiav lag luam ntawm ntau theem kom tau raws li cov tub ntxhais kawm cov kev xav tau sib txawv thiab pab txhua tus tub ntxhais kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev siv ntau txoj hauv kev los txhawb tub ntxhais kawm txoj kev sib koom tes thiab kev kawm, saib xyuas cov kev qhia ntawv txuas ntxiv, hloov cov txheej txheem kev qhia kom ua tiav cov hom phiaj, thiab teb yooj yim rau cov tub ntxhais kawm kev nkag siab, cov tswv yim, kev xav tau, kev koom tes, thiab cov lus teb
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov phiaj xwm luv thiab ntev uas txuas nrog rau cov tub ntxhais kawm cov kev xav tau thiab kev ua tau zoo, ntsuas cov phiaj xwm cuam tshuam nrog cov hom phiaj luv thiab ntev, thiab kho cov phiaj xwm kom tau raws li cov tub ntxhais kawm xav tau thiab txhim kho kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov txuj ci thiab cov tswv yim rau kev koom tes hauv kev npaj zoo hauv cov xwm txheej tshwj xeeb (piv txwv, koom tes nrog cov npoj yaig los npaj cov kev qhia, tsim kom muaj kev sib koom tes ntawm kev kawm, tswj cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm nyob rau hauv ib puag ncig thev naus laus zis)
0009

Nkag siab txog lub hauv paus kev paub ntawv, cov ntawv kawm, thiab cov ntawv thiab cov tswv yim los txhawb kev nyeem ntawv, sau ntawv, hais lus, thiab mloog cov kev qhuab qhia.

 • txoj kev ua qauv qhia kev paub txog ntawm txog kev loj hlob ntawm qib lus ntawm kev paub lus thiab kev paub nyob thoob lub xyoo kawm theem nrab; kev sim qib hnub nyoog thiab qib kawm cov qauv rau cov neeg hluas cov hluas; cov lus sib txawv ntawm cov lus (i.e., semantics, syntax, morphology, thiab pragmatics); thiab txoj hauj lwm ntawm hom kev kawm hauv kev tsim cov tub ntxhais kawm kom nkag siab txog kev qhuab qhia tshwj xeeb cov ntsiab lus, ntsiab lus, thiab kev txawj ntse
 • txoj kev ua qauv qhia kev paub txog ntawm lub tswv yim thiab theem ntawm kev kawm thawj-thiab thib ob kev paub lus, lub luag hauj lwm ntawm cov tub ntxhais kawm hom lus hauv kev kawm los nyeem thiab sau ua hom lus thib ob, thiab kev cuam tshuam ntawm cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm ntawm lawv kev ua tau ntawm kev ntsuam xyuas kev qhuab qhia
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov hau kev los txhawb txoj kev txhim kho ntawm cov tub ntxhais kawm kev qhuab qhia nyeem ntawv, sau ntawv, hais lus, thiab mloog zoo li tsim kho thiab nthuav lawv cov lus
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim txhawm rau txhim kho kev nkag siab (piv txwv li, kev twv ua ntej, kev teeb tsa lub hom phiaj, kev ua ntu zus, kev saib xyuas, kev nug, sau luv luv) thiab yuav ua li cas ua qauv thiab txhawb kev siv cov tswv yim nkag siab
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov hau kev los qhia cov tub ntxhais kawm txog kev txhais cov ntsiab lus hauv phau ntawv (piv txwv, rooj, kab kos, kab ntawv); tshuaj xyuas lub koom haum ntawm cov ntawv (piv txwv li, txuas ntxiv, teeb meem, sib piv); thiab xav txog cov duab kab, cov kab lus tshwj xeeb, kab lus, thiab ntu loj ntawm cov ntawv cuam tshuam ntawm cov ntawv sau ua ke
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev paub ntawm cov foos thiab hauj lwm ntawm hom lus kev kawm los pab cov tub ntxhais kawm tsim thiab nthuav tawm cov ntsiab lus nkag siab ntxiv nrog rau cov txuj ci rau pab cov tub ntxhais kawm siv cov lus tshiab uas tau txais hauv kev qhuab qhia
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim los xaiv cov kev qhuab qhia-cov ncauj lus thiab cov ntawv xov xwm uas qhia txog kev nyiam, keeb kwm, thiab kev xav tau ntawm cov tub ntxhais kawm; uas yog kab lig kev cai teb; thiab kom phim cov tub ntxhais kawm cov kev xav tau thiab cov hom phiaj kev kawm, suav nrog cov cim ntawm cov ntawv sau uas yuav cuam tshuam kev nkag siab (piv txwv li, cov kab lus tsis yooj yim, siv cov lus txawv, kev xav ntawm kev paub ua ntej)
 • txoj kev ua qauv qhia paub txog yuav ua li cas muab kev txhawb nqa thiab cov hau kev rau cov tub ntxhais kawm los sau ntawv ib txwm rau kev muaj tiag; siv sau ntawv los txhim kho kev nkag siab txog cov ntsiab lus ntawm cheeb tsam cov tswv yim thiab kev txawj; thiab siv cov software nthuav qhia, tshaj tawm, thiab cov duab kom pom zoo tsim nyog rau lub hom phiaj thiab cov neeg mloog
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim los txhawb cov tub ntxhais kawm kom tau txais cov kev tshawb fawb (xws li, xaiv lub ncauj lus, sau cov ntaub ntawv los ntawm ntau qhov chaw, sib sau cov ntaub ntawv, hais tawm, siv cov pov thawj) thiab rau kev koom tes ntawm cov tub ntxhais kawm hauv kev siv thev naus laus zis los tsim thiab tshaj tawm cov ntawv sau thiab kev sib cuam tshuam thiab sib koom tes nrog lwm tus

Cheeb Tsam Ib Puag Ncig Fab Kev Txawj Ua Hauj Lwm Tshaj Lij

0010

Nkag siab cov tswv yim sib txuas lus, sib koom tes, thiab cuam tshuam nrog cov tsev neeg, cov neeg saib xyuas, cov npoj yaig, thiab lub zej zog los txhawb thiab txhim kho cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm thiab lub neej zoo.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov txuj ci thiab cov tswv yim los tsim kev sib raug zoo nrog cov niam txiv/cov saib xyuas thiab cov neeg saib xyuas los txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm thiab kev nyob zoo thiab rau kev daws lawv cov kev txhawj xeeb hauv cov xwm txheej
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus nrog cov tsev neeg los sis cov neeg zov menyuam ua ntu zus thiab cov tswv yim los pib thiab tswj kev sib txuas lus zoo nrog cov tsev neeg los sis cov neeg saib xyuas
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov txuj ci thiab cov tswv yim rau kev sib koom tes ua hauj lwm tau zoo nrog lwm cov kws tshaj lij hauv tsev kawm ntawv (piv txwv, txhawb cov neeg ua hauj lwm, lwm tus kws qhia ntawv, cov tswj hwm, hauv nroog cov neeg ua hauj lwm) los txhim kho tub ntxhais kawm kev ua tiav thiab txhim kho qhov chaw kawm tag nrho
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuj ci thiab cov tswv yim rau kev sib tham nrog cov niam txiv/cov saib xyuas, cov neeg saib xyuas, cov kws pab tswv yim, lwm tus kws qhia ntawv, thiab cov kws tshaj lij hauv cov koom haum hauv zej zog los txuas cov tub ntxhais kawm ib puag ncig thiab txhawb tub ntxhais kawm kev loj hlob thiab kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov peev txheej hauv zej zog (piv txwv, cov koom haum kab lis kev cai, lag luam, tib neeg, cov chaw pab cuam pej xeem) thiab cov tswv yim siv cov peev txheej no kom tau raws li cov tub ntxhais kawm xav tau thiab txhawb cov tub ntxhais kawm kev txhim kho thiab kev kawm
0011

Nkag siab txog cov tswv yim rau kev coj ua, cov tswv yim rau kev soj ntsuam txuas ntxiv cov kev cuam tshuam ntawm kev xaiv thiab kev nqis tes ua rau cov tswv cuab ntawm cov neeg zej zog, thiab cov hauv kev thiab cov peev txheej rau kev nthuav txuj ci thiab kev loj hlob.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim siv kev xav, kev ntsuam xyuas tus kheej, kev ua tib zoo xav, kev daws teebmeem, thiab kev qhia tus kheej los txhim kho kev qhia ntawv, ua tiav lub hom phiaj kev ua hauj lwm, thiab txhawb kev loj hlob kev ua hauj lwm tsis tu ncua
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev siv chav soj ntsuam hauv chav kawm, cov ntaub ntawv hais txog cov tub ntxhais kawm, thiab ntau hom kev tshawb fawb los ua qhov ntsuas kev tshwm sim ntawm kev qhia thiab kev kawm thiab ua lub hauv paus rau kev xav thiab hloov kev qhia
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm ntau yam kev nthuav dav ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab cov peev txheej (piv txwv, kev tshaj lij kev txawj ntse, kev tshawb fawb txog kev kawm, online kev pab cuam, kev cob qhia) thiab yuav siv lawv li cas los txhawb kev xav txog, daws teeb meem, thiab txhawb kev loj hlob kev ua hauj lwm, suav nrog kev tsim kho txuas ntxiv mus ntawm cov txuj ci thev naus laus zis ntsig txog kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm lub luag hauj lwm thiab lub luag hauj lwm ntawm ntau tus tswv cuab ntawm tsev kawm ntawv cov qauv thiab cov hau kev ua hauj lwm zoo nrog lwm tus hauv tsev kawm zej zog (piv txwv, cov npoj yaig, cov neeg qhia, tus thawj xibfwb, tus thawj saib xyuas) ntxiv dag zog rau kev qhia paub, kev txawj, thiab kev ua hauj lwm
0012

Nkag siab txog keeb kwm thiab lub ntsiab ntawm kev kawm; cov cai thiab lub luag hauj lwm ntawm cov tub ntxhais kawm, niam txiv/cov saib xyuas, cov neeg saib xyuas, thiab cov kws qhia ntawv hauv ntau cov kev kawm; thiab cov txheej txheem raug cai thiab raug cai rau cov kws qhia ntawv hauv Minnesota.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm keeb kwm thiab kev xav ntawm lub hauv paus kev kawm, suav nrog kev saib tsis taus kab ke, lub hom phiaj ntawm cov koom haum qhia txuj ci, cov saib xyuas menyuam, thiab kev khiav dej num ntawm tsev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv kab ke ua cov koom haum hauv zej zog
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tus kws qhia ntawv lub luag hauj lwm yog cov neeg ua hauj lwm rau pej xeem thiab lawv txoj cai thiab lub luag hauj lwm li cov kws tshaj lij (piv txwv li, tau txais thiab tuav daim ntawv tso cai, koom nrog kev ua hauj lwm tsim nyog, hais txog cov kev xav tau ntawm tag nrho cov neeg kawm, tswj tuav tsis pub lwm tus paub, muab kev kawm tsim nyog rau cov tub ntxhais kawm xiam oob qhab, tshaj tawm txog cov kev paub los yog xav tias tsam raug kev tsim txom los sis tsis saib xyuas, siv kev tsim nyog ntsig txog ntaub ntawv thiab thev naus laus zis)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv kev coj ua hauj lwm nyob hauv Txoj Cai Tswj Tus Cwj Pwm rau Cov Kws Qhia Ntawv Minnesota
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm niam txiv/tus neeg saib xyuas cov cai hauv ntau yam lus (piv txwv, hauv kev coj ua, kev ceev ntiag tug, cov ntaub ntawv khaws tseg, thiab kev koom tes hauv kev npaj tswv yim)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm tub ntxhais kawm cov cai hauv ntau yam ntsiab lus (piv txwv, hauv kev coj ua, kev qhuab qhia, kev ceev ntiag tug, kev hais tawm dawb, thiab kev muaj vaj huam sib luag txoj kev kawm)