Pedagogy: Early Childhood (Birth to Grade 3) (Hmong)

Test Framework

Zeeg Kev Xeem Ntawv Me I (Test Code 431)
Cheeb Tsam Chaw Xeem Ntawv Me Qib Ncua Ntawm Cov Hom Phiaj Txoj Kev Khwv Yees Qhov Hnyav Ntawm Zeeg Kev Xeem Ntawv Me
I. Kev Loj Hlob, Kev Kawm, Thiab Kev Muaj Ntau Haiv Neeg Sib Txawv 0001–0003 50%
II. Kev Kawm Txog Txoj Kev Loj Hlob Uas Tsim Nyog Ib Puag Ncig 0004–0006 50%
Zeeg Kev Xeem Ntawv Me II (Test Code 432)
Cheeb Tsam Chaw Xeem Ntawv Me Qib Ncua Ntawm Cov Hom Phiaj Txoj Kev Khwv Yees Qhov Hnyav Ntawm Zeeg Kev Xeem Ntawv Me
I. Kev Ntsuam Xyuas, Qauv Qhia Nyob Hauv Tsev Kawm Ntawv Thiab Kev Tsom Qhia 0007–0009 50%
II. Cov Luag Hauj Lwm Thiab Cov Kev Thaj Tsob Fab Kev Txawj Ua Hauj Lwm Tshaj Lij 0010–0012 50%

Kev Loj Hlob, Kev Kawm, Thiab Kev Muaj Ntau Haiv Neeg Sib Txawv

0001

Nkag siab txog txoj kev loj hlob txij thaum yug los txog rau yim xyoo thiab txoj hauv kev txhawb cov me nyuam yaus lub cev, fab sim neej, fab siab ntsws kev xav, fab kev ncaj ncees, lus, fab kev paub tab, thiab txoj kev loj hlob muaj fab kev muaj tswv yim.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog cov zaj lus teev txoj kev paub tseem ceeb ntawm txoj kev txhim kho qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov (piv txwv li, Erik Erikson zaj lus teev txoj kev paub ntawm txoj kev txhim kho kev puas siab puas ntsws fab sim neej, Jean Piaget's zaj lus teev txoj kev paub ntawm txoj kev kawm paub los ntawm tus kheej) thiab lawv cov kev cuam tshuam rau txoj kev xyaum nrog cov me nyuam yaus uas tseem yau txij thaum yug los txog rau yim xyoo thiab lawv tsev neeg
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov yam ntxwv fab kev txhim kho, cov xwm txheej tseem ceeb, cov txheej txheem kev lis dej num, thiab cov kev vam meej ntawm lub cev, fab sim neej, fab siab ntsws kev xav, lus, fab kev paub tab, thiab txoj kev loj hlob muaj fab kev muaj tswv yim
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog tias cov me nyuam yaus uas tseem yau muaj kev sib txawv li cas hauv lawv txoj kev loj hlob thiab yuav txhawb nqa cov me nyuam yaus txoj kev loj hlob raws leej neeg li cas
 • txoj kev siv qhov kev paub txog txoj kev loj hlob nyob rau thawj lub xyoo hauv cov me nyuam yaus uas tseem yaulub neej yuav cuam tshuam li cas rau txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm yav tom qab thiab txoj kev loj hlob ntawm ib fab twg (piv txwv li, lub cev, fab sim neej, fab siab ntsws kev xav, lus, fab kev paub tab suav nrog rau txoj kev loj hlob ntawm lub hlwb) yuav cuam tshuam li cas rau txoj kev loj hlob thiab txoj kev ua hauj lwm ntawm lwm fab
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog txoj kev tshawb fawb thiab cov kev xyaum ua uas zoo tshaj plaws kom tau raws li cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev xav tau; txhawb nqa cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob thiab txoj kev txhim kho hauv lub cev, fab sim neej, fab siab ntsws kev xav, lus, fab kev paub tab, thiab cov kev fab kev muaj tswv yim; thiab txoj kev tsim cov kev sib raug zoo uas muaj kev sab xyuas zoo nrog cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev lees paub txog tias ntau yam txuam thawj tseeb (piv txwv li, txoj kev paub tau ntawm fab kev ua tus tswv thiab fab kev sib cuam tshuam; cov ntsiab lus tseem ceeb ntsig txog tsev neeg, ntsig txog kab lis kev cai, thiab ntsig txog fab sim neej; txoj kev ntxhov siab thiab txoj kev mob siab; txoj kev thev taus, txoj kev sib cuam tshuam uas muaj kev sib vam khom; txoj kev kawm paub ua ntej; cov txuj ci) yuav cuam tshuam li cas rau cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob, muaj xam nrog rau txoj kev noj qab haus huv fab kev puas siab puas ntsws thiab lub cev thiab txoj kev npaj txhij los kawm paub
0002

Nkag siab txog cov txheej txheem kev kawm paub thiab txoj hauv kev txhawb nqa cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm paub thiab kev ua tiav.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog cov zaj lus teev txoj kev paub tseem ceeb ntawm txoj kev kawm paub (piv txwv li, txoj kev kawm paub los ntawm tus kheej, txoj kev kawm paub fab sim neej) hauv qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov thiab lawv cov kev cuam tshuam rau txoj kev xyaum nrog cov me nyuam yaus uas tseem yau txij thaum yug los txog rau yim xyoo thiab lawv tsev neeg
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog txoj hauv kev uas cov me nyuam yaus uas tseem yau los kawm paub, to taub paub txog lub ntsiab, thiab txhim kho kev coj ua thiab cov tswv yim kev xav thiab txoj hauv kev siv cov kev xyaum ua uas zoo tshaj plaws rau txoj kev txhawb zog fab kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv ntaus tswv yim rau txoj kev siv cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev txawj tse ntawm los ua lub hauv paus rau kev txhawb nqa txoj kev kawm paub thiab ua kom cov cheeb tsam ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau loj hlob ua cov hwm tsam rau txoj kev kawm paub
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv ntaus tswv yim rau txoj kev pab cov me nyuam yaus uas tseem yau tsim lub ntsiab lus (piv txwv li, txoj kev txuas cov tswv yim tshiab rau cov tswv yim uas paub los dua lawm; txoj kev txuas rau cov kev tau ntsib los dua ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau; txoj kev muab cov hwv tsam rau txoj kev muaj feem xyuam, kev tuav tswj cov khoom, thiab kev tshuaj xyuas txog cov tswv yim thia cov khoom siv txhawb pab yam rau siab ntso)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuam thawj tseeb uas muaj hwv cheej rau cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm paub (piv txwv li, cov kev txawj ntse thiab kev tau ntsib yav tag los, qib kev loj hlob, kev noj qab haus huv, cov zwj ceeb kev laj luam, cheeb tsam ib puag ncig hauv chav kawm ntawv, cov zwj ceeb ntawm tsev neeg, cheeb tsam ib puag ncig zej zog) thiab txoj hauv kev muab cov kev txawj paub fab kev kawm uas teb tau ntau yam kev txawj paub, cov yam ntxwv thiab cov kev xav tau ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev txheeb xyuas cov qauv ntaus tswv yim rau txoj kev txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau kom ntaus nqi tau txoj kev thaj tsob rau txoj kev teeb tsim lawv cov hauj lwm thiab cov txiaj ntsig tau los ntawm txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los muab cov hauv kev thiab cov txheej txheem rau fab kev cob qhia tshwj zias, piv txwv li txoj kev siv cov tev naus laus zis, ua kom muaj hwv cheej rau cov txheej txheem kev kawm paub thiab cov txij ntsim tau los rau cov me nyuam yaus uas tseem yau
0003

Nkag siab txog kev muaj ntau haiv neeg sib txawv hauv cov me nyuam yaus uas tseem yau thiab txoj hauv kev uas kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau muaj cov keeb kwm thiab cov yam ntxwv ntau haiv neeg sib txawv thiab txhawb nqa txhua tus me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab kev ua tiav.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog tias cov me nyuam yaus uas tseem yau sib muaj kev txawv li cas hauv lawv cov tswv yim kev kawm paub (piv txwv li, kev pauv hloov tsis xwm yeem hauv cov kev nyiam txoj kev kawm paub thiab cov mauj [modes] kev ua tau zoo, ntau yam kev txawj ntse) thiab txoj hauv kev txhawb nqa txoj kev kawm paub rau txhua tus me nyuam
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov chaw ntawm txoj kev zam (piv txwv li, ntau yam kev nyuaj fab nrog cev los sis fab kev puas siab puas ntsws, cov kev nyuaj ntawm fab kev nkag siab, cov kev xiam oob qhab txog fab kev kawm ntaub ntawv, cov khoom plig, cov kev txhawj ntse) thiab cov tswv yim rau txoj kev txhawb kev kawm rau cov tub ntxhais kawm uas muaj cov kev zam tshwj xeeb, piv txwv li txoj kev paub tias thaum twg thiab yuav ua li cas thiaj nkag cuag tau rau cov kev pab cuam thiab cov chaw pab cuam uas tsim nyog txhawm rau ncav kom cuag cov kev xav tau ntawm tus tub ntxhais kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev sib raug zoo hauv kab lis kev cai, lus, thiab cov txheej txheem kev xav; kev ua hauj lwm ntawm cov lus hais hauv tsev hauv cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob thiab kev kawm paub; cov txheej txheem kev nrhiav lwm hom lus; thiab cov tswv yim pab txhawb txoj kev kawm paub rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas nws hom lus xub thawj tsis yog Lus As Kiv, suav nrog txoj kev paub tias yuav txais cov kev pab cuam thiab cov chaw muab kev paub cuam uas tsim nyog rau thaum twg thiab li cas kom thiaj tau raws li cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev xav tau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los siv cov chaw muab kev pab cuam fab tev naus laus zis los pab rau txoj kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas muaj ntau haiv neeg sib txawv cov kev xav tau thiab cov peev xwm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev pab, cov yam ntxwv, cov kev ua neej ntawm txhua tus tib neeg thiab cov pab pawg hauv zej tsoom Teb Chaw Mes Kas; tsoom fwv, keeb kwm, hom lus, thiab kab lis kev cai ntawm Xeev Minnesota-raws li cov pab pawg Neeg Khab Mes Kas; thiab cov hauv kev los muab cov kev tau ntsib ntawm txoj kev kawm uas ua rau pom thiab lees teb rau txhua tus me nyuam fab zej tsoom, kab lis kev cai, thiab keeb kwm tsev neeg
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kab lis kev cai thiab lub zej zos; txoj hauv kev los kawm paub txog thiab sau koom cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev tau ntsib, cov kab lis kev cai, thaib cov chaw muab kev pab cuam hauv zej zos ua ke los rau txoj kev cob qhia; thiab txoj hauv kev los muab ntau cov kev xam pom mus rau lub ntsiab lus kev cob qhia ntawm cheeb tsam chaw
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los paub tau thiab lees teb rau cov cwj pwm tsis zoo raws li txoj kev muaj ntau haiv neeg sib txawv, piv txwv li cov kev tsis ncaj ncees, kev ntxub ntxaug, kev xaiv ntsej xaiv muag, thiab txoj kev ntxub ntxaug haiv neeg thiab kev ntxub ntxaug poj niam txiv neej ntawm fab chaw hauj lwm thiab fab ntiag tug, thiab txoj hauv kev los tsim ib txoj kev kawm txog lub zej zos uas yog qhov sib txawv raws cov pab pawg thiab cov leej neeg uas raug nqi thiab huab hwm
 • txoj kev lees paub txog qhov tseem ceeb rau cov xib fwb qhia uas ntseeg txog kev muaj peev xwm ntawm txhua tus me nyuam yaus uas tseem yau, tsis hais txog keeb kwm yav dhau los, los kawm rau cov qib uas siab tshaj plaws, thiab kev mob siab tawm tsam txhawm rau pab txhua tus me nyuam yaus uas tseem yau kom ua tiav raws li cov tub ntxhais kawm ntawv

Kev Kawm Txog Txoj Kev Loj Hlob Uas Tsim Nyog Ib Puag Ncig

0004

Nkag siab txog txoj hauv kev los tsim tsam cheeb tsam ib puag ncig ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau uas nyab xeeb, muaj feem xyuam nrog, thiab zoo uas txhawb rau qhov zoo ntawm txoj kev sib cuam tshuam sib tham, kev mob siab mus koom, thiab kev mob siab rau tus kheej.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev tsim ua, tswj, thiab ntsuam xyuas cov cheeb tsam ib puag ncig ntawm qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov txhawm rau xyuas kom paub tseeb tias cov me nyuam yaus uas tseem yau lub cev thiab lub siab lub ntsws muaj kev nyab xeeb thiab txoj hauv kev txhim kho chav kawm uas muaj kev nkag siab zoo uas tau raws li cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev xav tau, suav nrog cov kev xav tau fab nrog cev thiab fab siab ntsws kev xav, thiab uas txhawb txoj kev zoo siab rau tus kheej, kev nquag koom tes, thiab kev sib raug zoo ntawm tus kheej rau txhua tus me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev xyaum ua txoj kev noj qab haus huv, txoj kev paub noj khoom haus muaj thaj zoo, thiab txoj kev tswj xyuas kev nyab xeeb; cov kev phom sij ntsig txog ib puag ncig; thiab cov txhuam thawj tseeb thiab cov zwj ceeb ntsig txog ib puag ncig uas txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, thiab kev loj hlob fab nrog cev
 • txoj kev txheeb xyuas cov kev ceev faj txhua yam txhawm rau tsis pub kom muaj kev kis tau cov kab mob sib kis, cov tsos mob ntawm cov kev muaj mob uas ib txwm muaj, cov txheej txheem ntsuam xyuas kev noj qab haus huv, thiab txoj kev taw qhia cov kev xa neeg mob mus rau lub chaws muab kev saib xyuas kev noj qab haus huv zej zog uas cuam tshuam thiab cov kev pab cuam pej xeem thaum tsim nyog
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov hauv kev los pab cov me nyuam yaus uas tseem yau kom ua hauj lwm tau zoo thiab sib koom tes ua ke hauv ntau yam ntsiab lus uas siv txawv thiab txoj hauv kev los tsim tsa kev sib raug zoo rau fab kev phooj ywg zoo uas txhawb pab rau txoj kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev npaj siab tseg rau cov kev sib cuam tshuam sib tham ntawm leej neeg, cov kev sib tham, thiab txoj kev thaj tsob ntawm tus kheej thiab pab pawg uas tsim kom muaj txoj kev nkag siab zoo uas muaj kev qhib siab lug, kev sib hwm, kev sib txhawb, kev xav paub xav kawm, thiab txoj kev kawm los ntawm txoj kev zoo uas muaj kev loj hlob
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm tib neeg txoj kev kub siab, thiab tus cwj pwm, muaj xam nrog rau cov ntsiab lus ntawm txoj kev kawm txog kev mob hlwb los sis nyuaj siab, kev kawm txog tib neeg txoj kev noj kev nyob ua pab pawg, thiab kev kawm paub txog fab zej tsoom, kom paub cov tswv yim zoo txhawm rau txhawb nqa cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txhawm rau tuav tswj thiab txhawb pab cov hauj lwm ua leej neeg thiab ua pab pawg
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuam thawj tseeb thiab cov xwm txheej uas txhawb los sis txo qis txoj kev rub siab thiab cov tswv yim los txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev rub siab tau ntawm tus kheej (piv txwv li, txoj kev cob qhia uas cuam tshuam txog cov kev raug siab ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau, cia rau cov me nyuam yaus uas tseem yau muaj cov hauv kev xaiv nyob rau ntawm lawv txoj kev kawm, txoj kev ntau thawj rau cov me nyuam yaus uas tseem yau kom los nug cov lus nug thiab cov teeb meem uas muaj txiaj ntsig rau lawv)
 • txoj kev lees paub txog ntawm txoj hauv kev rub siab uas tseem ceeb los txhawb rau cov me nyuam yaus uas tseem yau lub neej ntawm txoj kev kawm ncua ntev thiab txoj hauv kev uas siv cov tswv yim txhawb siab kom tuaj yeem txhawb mus txuas ntxiv rau ntawm txoj kev loj hlob ntawm cov qauv ntaus tswv yim thiab cov peev xwm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txheeb xyuas cheeb tsam ib puag ncig hauv chav kawm thiab tsim cov kev txiav txim siab thiab cov kev hloov kho kom los txhawb rau cov kev sib raug zoo ntawm fab zej tsoom thiab nce cov me nyuam yaus uas tseem yau li kev rub siab thiab kev koom nrog
0005

Nkag siab txog txoj hauv kev tsim cheeb tsam ib puag ncig ntawm txoj kev kawm paub uas muaj chaw txawb chaw rau thiab muaj txiaj ntsig zoo rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas txhawb nqa txhua tus me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev koom tes thiab kev kawm paub.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev muaj hwv cheej ntawm kev teeb tsim lub cev, lub sij hawm, cov dej num ua txhua hnub, thiab kev hloov pauv ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau thiab txoj hauv kev siv qhov kev paub no los txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob thiab kev kawm paub
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov sij hawm thiab cov dej num ua txhua hnub uas txhawb nqa cheeb tsam ib puag ncig ntawm txoj kev kawm paub uas muaj chaw txawb chaw rau thiab muaj txiaj tsig zoo rau cov menyuam yaus, txhawb nqa txoj kev kawm paub yam muaj lub hom phiaj puv npo thiab tag nrho cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev koom tes, thiab ua tau raws li cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev xav tau kom muaj kev sib luag hauv cov dej num uas ua txhua hnub thiab ua ntsiag to, cov kev tau ntsib dhau los ntawm zej zogj thiab leej tib neeg, cov kev hloov pauv uas ntseeg siab tau, thiab so
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev tsim cov cheeb tsam ib puag ncig ntawm txoj kev kawm uas tsim nyog rau kev loj hlob thiab muaj feem xyuam nrog cov me nyuam mos liab thiab cov me nyuam yaus, cov me nyuam yaus hnub nyoog ua ntej qib xub thawj, thiab cov me nyuam hnub nyoog qib xub thawj thiab uas muab cov hwv tsam los ua si, kev hniaj hnub txuag cov khoom vaj tse, kev xaiv thiab kev txiav txim siab, kev tshawb nrhiav, thiab kev sib cuam tshuam sib tham nrog lwm tus
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev siv cov khoom siv fab kawm (piv txwv li, cov duab, cov phau ntawv, cov chaw ua si) rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas muaj kev coj fab kab lis kev cai, uas txhawb txoj kev hnov paub ntawm kev ua tus tswv, thiab uas ua kom muaj kev sib luag ntawm txoj kev xav tau rau txoj kev hlob uas ywj pheej thiab txoj kev nquag tshawb nrhiav nquag nrog txoj kev xav tau fab kev nyab xeeb thiab noj qab haus huv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog txoj kev taw qhia thiab kev tswj xyuas cov tev niv uas yoog kom haum rau cov yam ntxwv fab kev loj hlob ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau, txhawb nqa lawv qhov kev xav tau ntawm txoj kev nyab xeeb thiab txoj kev zoo siab rau tus kheej, thiab ua kom muaj kev yooj yim rau fab kev kawm paub thiab kev loj hlob (piv txwv li, kev tsim txoj kev cia siab rau kev sib txuas lus thiab kev coj cwj pwm, kev txhawb nqa txoj kev ntsuam xyuas txog tus kheej, kev tswj yuas cov kev hloov pauv)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tuav tswj, faib, thiab tswj hwm cov chaw muab kev pab cuam (piv txwv li, lub sij hawm, thaj chaw, kev mob siab) rau txoj kev txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txoj kev koom nrog yam mob siab hlo rau hauv cov ua hauj lwm uas muaj txiag ntsig siab
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tawm qauv thiab tswj hwm cov zej zos uas yog qhov cov me nyuam yaus uas tseem yau muab kev thaj tsob rau lawv tus kheej thiab ib leej neeg twg, qhia rau pom txog txoj kev koom tes thiab txoj kev mob siab ntso, koom nrog txoj kev txiav txim siab, ua hauj lwm rau ob qho tib si ntawm kev sib koom tes thiab kev ywj siab, thiab koom nrog txoj kev kawm yam muaj hom phiaj
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txheeb xyuas cheeb tsam ib puag ncig nyob rau txoj kev kawm thiab tsim cov kev txiav txim siab thiab cov kev hloov kho kom los txhawb rau cov me nyuam yaus uas tseem yau lub peev ua tau zoo thiab txoj kev koom nrog
0006

Nkag siab txog txoj hauv kev los siv cov tswv yim sib txuas lus raws lo lus, raw kev ua yam tsis yog lo lus, thiab raws xov xwm uas zoo los txhawb siab rau cov kev sib cuam tshuam sib tham ntawm txoj kev nug, kev kawm, kev koom tes, thiab kev txhawb pab hauv ib puag ncig chaw ntawm txoj kev kawm thaum ntxhov.

 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj kev tshawb xav ntawm kev sib txuas lus, kev txhim kho hom lus, lub luag hauj lwm ntawm cov lus hauv txoj kev kawm, thiab txoj kev siv cov lus rau ntau lub hom phiaj (piv txwv li, los txhawb kev taw qhia ntawm tus kheej, kev txhim kho ntawm tus kheej, txoj kev kawm)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev uas ntau cov yam ntxwv uas sib txawv (piv txwv li, lub hnub nyoog, poj niam txiv neej, keeb kwm kab lis kev cai, keeb kwm kev paub lus, txoj kev zam tshwj xeeb) tuaj yeem cuam tshuam rau txoj kev sib txuas lus ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau nyob rau hauv chav kawm thiab txoj hauv kev los sib txuas lus yam tau zoo nrog txhua tus me nyuam yaus tseem me (piv txwv li, cov kev txhawj ntawm fab kev mloog kom tau zoo, lo lus uas tsim nyog, cov cim taw qhia txhawb pab raws thev naus laus zis uas tsis siv lus hais)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj cov tswv yim ntawm sib txuas lus raws yam siv lo lus hais, tsis siv los lus hais, thiab siv kev tshaj tawm xov xwm txhawm rau piav qhia txog cov tswv yim thiab cov ntaub ntawv qhia paub thiab txhawm rau ua kom tiav cov hom phiaj tshwj xeeb (piv txwv li, muab cov lus pab tsim ywm rov qab, tsim kom muaj kev txaus siab rau tus kheej)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim txhawm rau txhawb thiab nthuav tawm cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj qhia tawm ntawm kev hais lus, kev sau ntawv, thiab lwm yam xov xwm thiab txhawm rau txhawb nqa kev sib txuas lus los ntawm thiab mus rau txhua tus tub ntxhais kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev siv ntau yam cuab yeej tshaj xov xwm thiab cov thev naus laus zis fab kev kawm txawj kawm ntse los muab cov hwv tsam fab kev kawm paub rau cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim los kho txoj kev sib txuas lus txhawm rau txawb txoj kev nkag siab thiab kev sib koom tes ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau kom zoo ntxiv tuaj
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm lwm cov laj thawj sib txawv rau cov lus nug (piv txwv li, kev sib tham, txhawb kev xav ntawm kev nkag siab, pab cov me nyuam yaus uas tseem yau los qhia lawv cov tswv yim thiab cov txheej txheem kev xav, txhawb kev tsim kev pheej hmoo thiab daws teeb meem, txhawb kev nco qab, txhawb kev hloov pauv thiab divergent xav, txhawb kev xav paub) thiab cov tswv yim rau cov lus nug zoo hauv ntau cov ntsiab lus uas sib txawv

Kev Ntsuam Xyuas, Qauv Qhia Nyob Hauv Tsev Kawm Ntawv Thiab Kev Tsom Qhia

0007

Nkag siab ntau hom kev ntsuam xyuas thiab kev ntsuas ntaus nqi; kev sib raws li kev ntsuam xyuas, kev cob qhia, thiab kev kawm; thiab txoj kev siv qhov kev ntsuam xyuas los xyuas kom paub tseeb tias seb cov me nyuam yaus uas tseem yau puas muaj kev loj hlob tuaj txuas ntxiv thiab ua tau tiav raws cov qauv thiab cov hom phiaj uas tsim nyog.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov yam ntxwv, cov kev siv, qhov zoo, thiab cov ciaj ciam ntawm ntau hom sib txawv ntawm kev ntsuam xyuas tsis raws kev cai thiab raws kev cai (piv txwv li, kev soj ntsuam tus xib fwb qhia ntawv, kev ntsuam xyuas raws kev ua tau zoo, cov ntaub ntawv hauj lwm, kev xeem los ntawm tus xib fwb qhia ntawv, kev ntsuam xyuas tus kheej, kev ntsuam xyuas cov phooj ywg, kev xeem raws li tus qauv tsuas, kev xeem raws li tus qauv kev xeem ntawv)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev ntsuas, lub ntsiab lus tseem ceeb hauv kev txheeb xyuas (piv txwv li, kev siv tau, kev ntseeg tau, kev tsis ncaj ncees), kev sib txawv ntawm kev txheeb xyuas thiab kev ntsuam xyuas, thiab lub luag hauj lwm ntawm kev ntsuam xyuas hauv kev qhia thiab kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov hom phiaj kev ntsuam xyuas (piv txwv li, kev ntsuam xyuas, kev sib piv, kev tshuaj ntsuam, kuaj mob); cov txheej txheem rau txoj kev tswj xyuas cov kev ntsuam xyuas; thiab cov hauv kev xaiv, tsim, thiab siv cov tswv yim kev ntsuam xyuas, cov cuab yeej, thiab cov thev naus laus zis rau cov hom phiaj thiab cov kev xav tau sib txawv, muaj xam nrog rau kev ntsuam xyuas cov me nyuam yaus txoj kev vam meej hauv kev ua tiav cov qauv hauv lub xeev
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov tswv yim rau kev koom txoj ntsuam xyuas thiab kev cob qhia ua ke thiab siv txoj kev ntsuam xyuas los txheeb xyuas cov me nyuam yaus uas tseem yau cov zog ua tau zoo, cov kev xav tau, thiab cov qauv kev kawm paub; ntsuam xyuas cov me nyuam yaus uas tseen yaus txoj kev vam meej; phiaj xwm, kev tshuaj ntsuam, thiab cov txheej txheem qhia ntawv raws leej neeg thiab cov kev xyaum qhia ntawv; thiab txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev soj ntsuam, sau tseg, thiab ntsuam xyuas cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob thiab kev kawm paub thiab txoj hauv kev koom nrog cov me nyuam yaus ntawm txoj kev ntsuam xyuas tus kheej txhawm rau txheeb xyuas lawv tus kheej cov zog ua tau zoo thiab cov kev xav tau thiab teeb tsim cov hom phiaj ntawm tus kheej
 • txoj kev lees paub txog ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev siv ntau cov kev ntsuam xyuas thiab cov tswv yim los hloov cov kev ntsuam xyuas hauv chav kawm rau cov tub ntxhais kawm uas muaj ntau yam ntxwv thiab cov kev xav tau (piv txwv li, cov neeg kawm ntawv As Kiv [English learners, ELs], cov tub ntxhais kawm tshwj xeeb)
 • txoj kev ua qauv qhia kev paub txog ntawm kev tsim thiab tswj cov ntaub ntawv teev txog ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev ua tau; siv cov cuab yeej tev naus laus zis los txhawb pab txoj kev khaws, txoj kev ntaus nqi, thiab txoj kev tshab txhais cov ntaub ntawv; thiab sib txuas lus kom muaj kev lees paub thiab muaj txiaj ntsig zoo nrog cov me nyuam yaus uas tseem yaus, cov tsev neeg, thiab cov npoj yaig txog kev ua tau zoo thiab kev nce qib
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev txhim kho thiab siv cov cuab yeej ntsuam xyuas txheej txheem pab cuam ntsig txog kev ua hauj lwm thiab kev suav sau ntsiab lus los kho thiab tswj qhov zoo ntawm qhov txheej txheem pab cuam rau cov me nyuam yaus uas tseem yau, cov tsev neeg, thiab zej zog
0008

Nkag siab txog txoj hauv kev los siv cov txheej txheem kev npaj ua ntej qhia ntawv yam siv tau hauj lwm zoo txhawm rau los tawm qauv cov txheej txheem qhia ntawv thiab cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm tau yam tsim nyog uas siv tau hauj lwm zoo, yam muaj kev sib txawv, thiab txhim kho ua ntu zus rau cov me nyuam yaus uas tseem yaus.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev xyaum ua uas zoo tshaj plaws nyob rau tam sim no rau txoj kev npaj ua ntej thiab txoj kev tsim cov txheej txheem qhia ntawv thiab txoj kev kawm paub txog kev tau ntsib los dua rau cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuam thawj tseeb txhawm rau los ua zoo xav txog txoj kev npaj qhov txheej txheem qhia ntawv ua ntej thiab txoj kev kawm paub cov kev tau ntsib los dua rau cov me nyuam yaus uas tseem yau (piv txwv li, tus qib kev txhim kho; zaj lus teev txoj kev paub ntawm txoj kev kawm paub; lub ntsiab lus ntawm txheej txheem qhia ntawv; cov qauv cai ntawm Xeev Minnesota)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los siv cov hom ntaub ntawv qhia paub thiab cov chaw los ntawm cov ntaub ntawv uas sib txawv, suav nrog rau txoj kev soj ntsuam, txhawm rau txiav txim txog cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev xav tau. cov kev nyiam, txoj kev ua tau, thiab cov hauv kev ntawm kev teb tau rau cov tib neeg thiab tej yam khoom; txhawm rau tshab txhais thiab sib txuas lus nrog cov hom phiaj ntawm txoj kev kawm paub; thiab txhawm rau xaiv cov hauv kev qhia thiab cov khoom siv txhawb pab uas teb tau rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas muaj ntau cov yam ntxwv thiab ntau yam kev xav tau
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los npaj cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm ua ntej uas sib koom pes daws nrog cov tswv yim, cov kev nyiam, cov kab lis kev cai, thiab cov kev tau ntsib los dua ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau; yog qhov tsim nyob rau cov hom phiaj ntawm txheej txheem kev qhia ntawv; thiab raug raws cov ntsiab lus ntawm txoj cai ntawm txoj kev qhov ntawv thiab txoj kev kawm uas siv tau hauj lwm zoo (piv txwv li, txoj kev qhib txoj kev txawj ntse ua ntej, txoj kev npaj cov kev nkag siab ua ntej, txoj kev txhawb txoj kev sim thiab txoj kev daws teeb meem, txoj kev tsim cov kev txawj tshiab nyob rau cov uas tau nrhiav yav dhau los)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los tawm qauv cov zaj lus qhia thiab cov dej num uas tswj xyuas nyob rau ntau qib txhawm rau ncav cuag cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev txhim kho loj hlob yam siv txawv thaib cov kev xav tau ntaig tug thiab txhawm rau pab txhua tus me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev vam meej
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov phiaj xwm luv thiab ntev uas txuas nrog rau cov me nyuam yaus uas tseem yau cov kev xav tau thiab kev ua tau zoo, ntsuas cov phiaj xwm cuam tshuam nrog cov hom phiaj luv thiab ntev, thiab kho cov phiaj xwm kom tau raws li cov me nyuam yaus uas tseem yau xav tau thiab txhim kho kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txuj ci thiab cov tswv yim rau kev koom tes hauv kev npaj zoo hauv cov xwm txheej tshwj xeeb (piv txwv li, koom tes nrog cov npoj yaig, kev sau cov hauv kev qhia ntawv los ua ke, tsim kom muaj cov txheej kev kawm sau los sib koom ua ke, tswj cov chaw muab kev pab cuam fab thev naus laus zis thiab cov me nyuam yaus uas tseem yaus txoj kev kawm nyob rau hauv ib puag ncig thev naus laus zis)
0009

Nkag siab txog txoj hauv kev nqis tes ua txoj kev qhia ntawv yam tsim nyog uas sib txawv thiab txhim kho ua ntu xus rau cov me nyuam yaus uas tseem yau yam uas txhawb txhua cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev vam meej thiab saws txoj kev loj hlob tuaj ntawm txoj kev xav, txoj kev daws teeb meem, thiab cov kev txawj fab kev ua tau.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov ntsiab lus ntawm txoj cai thiab cov kev xyaum ua uas cuam tshuam txog txoj kev qhia ntawv yam tsim nyog uas txhim kho ua ntu zus rau cov me nyuam yaus uas tseem yau (piv txwv li, txoj kev ua si, txoj kev kawm raws qhov khoos kas, txoj kev nug lus nug qhib xaus, txoj kev sib tham ua pab pawg, txoj kev daws teeb meem, txoj kev paub fab kev sib koom tes, txoj kev nug xav paub txog cov kev tau ntsib los dua, txoj qauv cai kev qhia ntawv, cov dej num tuav tswj ntawm tes, txoj kev kawm paub raws fab thev naus laus zis, txoj kev ntaus thawj tshawb fawb, txoj kev ntaus thawj xyaum ua, txoj kev ua qauv ntaus thawj) thiab txoj kev siv cov kev tau ntsib los dua ntawm txoj kev kawm uas siv txawv txhawm rau txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txoj kev ua tau raws cov qauv cai ntawm Xeev Minnesota
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev xyaum ua uas zoo tshaj plaws nyob rau tam sim no rau txoj kev nqis tes qhia qhov txheej txheem qhia ntawv thiab txoj kev qhia ntawv rau cov me nyuam yaus uas tseem yau, muaj xam nrog rau cov kev tau ntsib dhau los ntawm txoj kev kawm uas muaj txiaj ntsig, thiab sau ua ib ke yam siv cov tswv yim, cov kev xav tau, cov kev nyiam, cov kab lis kev cai, thiab cov cheeb tsam ib puag ncig tom tsev ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov txheej txheem kev txawj ntse cuam tshuam nrog ntau yam kev kawm nrog rau cov tswv yim kev qhia uas txhawb nqa cov txheej txheem no thiab qhuab qhia txoj kev txhim kho rau cov kev xav, kev daws teeb meem ywj pheej, thiab kev muaj peev xwm ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yaus
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txhim kho, nqis tes ua, thiab ntaus nqi cov kev npaj zaj lus qhia ua ntej uas yuav siv cov tswv yim, cov hauv kev, thiab cov khoom txhawb pab fab kev qhia ntawv uas sib txawv, muaj xam nrog rau cov chaw muab kev pab cuam fab thev naus laus zis, txhawm rau txhawb txoj kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm qhov tseem ceeb rau txoj kev soj ntsuam kev ua hauj lwm zoo ntawm kev qhia ntawv yam tsis tu ncua thiab txoj kev teb yam yooj yim thiab yam hais mus rau fab zoo rau txoj kev nkag siab, cov tswv yim, cov xav tau, txoj kev koom nrog, thiab txoj kev muab lus xam pom ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau (piv txwv li, txoj kev hloov qhov chaw qhia ntawv, txoj kev siv lub tswv yim qhia uas siv txawv, txoj kev siv qhov zoo ntawm lub hwm tsam nyob rau txoj kev kawm yam tsis xav txog)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov hauv kev uas tsim nyog yam txhim kho ua ntu zus rau txoj kev tau txais cov hom phiaj faj seeb (piv txwv li, txoj kev txhim kho qhov kev xav paub xav pom, txoj kev daws teeb meem, txoj kev txiav txim siab) thiab txoj kev ncav cuag ntau cov kev xav tau ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau (piv txwv li, txoj kev siv ntau cov tswv yim ua hauj lwm koom pab pawg uas sib txawv; txoj kev siv ntau cov tswv yim rau txoj kev qhia tib lub ntsiab lus; txoj kev siv cov peev txheej thiab cov khoom siv txhawb pab yam tau hauj lwm zoo)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev siv ntau txoj hauv kev los txhawb txoj kev sib koom tes thiab kev kawm thiab txoj hauv kev hloov cov txheej txheem kev qhia kom ua tiav cov hom phiaj, thiab teb tau rau cov kev xav tau ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txhim kho cov kev nthuav qhai thiab cov kev rov nthuav qhia lub ntsiab lus yam meej tseeb, raug, thiab muaj hom phiaj, siv cov kev piav qhia yam muaj ntau txoj hauv kev xaiv los txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev nkag siab, thiab nthuav kom pom ntau cov kev xam pom uas sib txawv txhawm rau los txhawb pab rau ntau cov hom kev xav uas sib txawv
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev uas siv cov thev naus laus zis fab kev qhia ntawv los txhawb txoj kev kawm rau cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev ua hauj lwm nyob rau cov qib thiab cov chaw uas sib txawv thiab qhib txoj kev txawj ntse ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau kom dav tuaj rau cov thev naus laus zis thiab cov kev siv nws

Cov Luag Hauj Lwm Thiab Cov Kev Thaj Tsob Fab Kev Txawj Ua Hauj Lwm Tshaj Lij

0010

Nkag siab txoj hauv kev los sib txuas lus thiab sib cuam tshuam nrog txhua hom ntawm cov tsev neeg txhawm rau los txhawb thiab txhim kho cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txoj kev noj qab nyob zoo.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus nrog cov tsev neeg ua ntu zus thiab cov tswv yim los pib thiab tswj kev sib txuas lus zoo nrog cov tsev neeg thiab txoj kev rub lawv txoj kev txhawb pab tawm los mus pab rau cov me nyuam uas tseem yau txoj kev txhim kho thiab txoj kev kawm paub
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv los kev tsim tsa thiab tswj kom muaj cov kev sib raug zoo yam yog fab zoo, yam sib sau los ua ke nrog cov tsev neeg ntawm txoj kev txhawb pab cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab kev noj qab nyob zoo ntawm fab lub cev thiab lub hlwb (piv txwv li, kev huab hwm tsev neeg cov kev xaiv thiab cov hom phiaj rau lawv cov me nyuam, kev sib txuas lus nrog cov tsev neeg txog cov txheej txheem qhia ntawv thiab lawv cov me nyuam txoj kev vam meej, kev txhawb tsev neeg li kev koom tes nrog, kev qhia txoj kev paub tau txog qhov sib txawv ntawm cov kev xeeb txawv thiab kev sib raug zoo ntawm tsev neeg thiab keeb kwm kab lis kev cai)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov zaj lus teev txoj kev paub txog cov tsev neeg (piv txwv li, zaj lus teev txoj kev paub txog cov lab npauv tsev neeg, zaj lus teev txoj kev paub fab kev sib raug zoo nrog tus qhua sab nrauv); cov kev hloov pauv, cov luag hauj lwm, thiab cov kev sib raug zoo nrog cov tsev neeg thiab ntawm cov tsev neeg thiab cov zej zos; thiab txoj hauv kev siv cov ntaub ntawv qhia paub uas tau txais los ntawm txoj kev soj ntsuam cov kev hloov pauv thiab kev sib raug zoo ntawm tsev neeg txhawm rau los txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txoj kev noj qab nyab xeeb
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev txawj thiab cov tswv yim rau kev sab laj nrog cov tsev neeg txhawm rau kom paub tau txog cov cheeb tsam ib puag ncig ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau thiab txhawm rau daws cov kev txhawj xeeb ntawm tsev neeg nyob rau hauv cov xwm txheej uas tau muab los ntawd
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev los txhawb pab cov tsev neeg nyob rau txoj kev ntsuam xyuas cov kev xaiv fab kev kawm thiab txoj kev txiav txim siab ntsig txog txoj kev loj hlob ntawm tus me nyuam thiab txoj kev ua ib leej niam leej txiv thiab txoj hauv kev los muab cov tsev neeg txuas mus nrog ntau yam kev pab cuam rau tsev neeg raws li kev txheeb xyuas cov peev txheej, cov kev muaj cai ua ntej, thiab cov kev txhawj xeeb
0011

Nkag siab txoj hauv kev los sib txuas lus, sib koom tes, thiab sib cuam tshuam nrog cov npoj yaig thiab lub zej zog los txhawb thiab txhim kho cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev kawm thiab txoj kev noj qab nyob zoo.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj hauv kev ua hauj lwm tau zoo nrog cov kws tshaj lij thiab cov neeg ua hauj lwm pab dawb hauv chav kawm ntawm qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov txhawm rau xyuas kom paub meej tias lawv ua hauj lwm zoo los pab txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kev txawj thiab cov tswv yim rau kev sab laj thiab kev koom tes nrog lwm tus kws tshaj lij (piv txwv li, cov kws pab tswv yim, cov xib fwb qhia ntawv hauv chav kawm, cov kws tshaj lij fab kev kawm tshwj xeeb, cov kws tshaj lij fab xov xwm) txhawm rau los txhawb cov me nyuam yaus uas tseem yau txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov peev txheej hauv zej zog (piv txwv li, cov chaw pab cuam pej xeem, cov koom haum kab lis kev cai, cov chaw lag luam) thiab cov tswv yim siv cov peev txheej no kom tau raws li cov me nyuam yaus uas tseem yau xav tau thiab txhawb lawv txoj kev txhim kho thiab kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev siv chav soj ntsuam hauv chav kawm, cov ntaub ntawv hais txog cov me nyuam yaus uas tseem yau, thiab ntau hom kev tshawb fawb los ua qhov ntsuas kev tshwm sim ntawm kev qhia thiab kev kawm thiab ua lub hauv paus rau kev xav thiab hloov kev qhia
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov hau kev ua hauj lwm zoo nrog lwm tus hauv tsev kawm zej zog (piv txwv li, cov npoj yaig, cov neeg qhia, tus thawj xibfwb, tus thawj saib xyuas) ntxiv dag zog rau kev qhia paub, kev txawj, thiab kev ua hauj lwm
0012

Nkag siab txog keeb kwm thiab lub ntsiab ntawm kev kawm, cov cai, thiab cov hauv paus ntawm fab sim neej ntawm txoj kev kawm ntawv rau qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov; cov cai thiab cov kev thaj tsob ntawm cov kws qhia ntawv, cov me nyuam yaus uas tseem yau, thiab cov niam txiv/cov neeg saib xyuas; thiab cov qauv lus qhia uas raug cai thiab raug raws pab pawg haiv neeg tsawg rau cov kws qhia ntawv nyob rau hauv Xeev Minnesota, nrog rau txoj kev caum kom cuag qhov kev txhim kho fab kev txawj ua hauj lwm tshaj lij yam tsis tu ncua txhawm rau txhim kho txoj kev nyaum.

 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm txoj kev txhim kho qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov, suav nrog ntau cov hauv paus fab keeb kwm, fab kev xav, thiab fab kev sib raug zoo, thiab txoj hauv kev uas cov hauv paus ntawm txoj kev ua hauj lwm ntawd cuam tshuam txog kev xav thiab kev xyaum ua nyob rau tam sim no
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov kev cuam tshuam ntawm cov laj tawj fab kev sib raug zoo ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau thiab cov tsev neeg thiab cov teeb meem tam sim no, cov kev yoog raws, kev cai lij choj, thiab lwm yam kev cai rau pej xeem uas cuam tshuam rau cov me nyuam yaus uas tseem yau, lawv tsev neeg, thiab cov txheej txheem pab cuam thiab txoj kev xyaum ua rau qib kawm lub caij thaum tseem yog me nyuam yaus nram ntxov
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov kws qhia ntawv lub luag hauj lwm, cov kev muaj txoj cai, thiab cov kev thaj tsob tam li yog cov kws tshaj lij (piv txwv li, kev tau txais thiab tuav tso daim ntawv tso cai, kev koom nrog cov kev xyaum fab kws txawj ua hauj lwm tshaj lij uas tsim nyog, kev daws tau cov kev xav tau ntawm txhua tus neeg kawm, kev tswj kev tsis pub lwm tus paub, kev muab txoj kev kawm pub dawb thiab raws li qhov tsim nyog rau cov me nyuam yaus uas tseem yau uas yog neeg xiam oob qhab)
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm cov me nyuam yaus uas tseem yau cov cai hauv ntau yam ntsiab lus (piv txwv li, hauv kev coj ua, kev qhuab qhia, kev ceev ntiag tug, kev hais tawm dawb, kev muaj vaj huam sib luag txoj kev kawm)
 • txoj kev siv qhov kev paub txog ntawm cov qauv kev coj ua hauj lwm nyob hauv Txoj Cai Tswj Tus Cwj Pwm rau Cov Kws Qhia Ntawv Minnesota
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev nthuav dav ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab cov peev txheej (piv txwv li, kev tshaj lij kev txawj ntse, kev tshawb fawb txog kev kawm, online kev pab cuam, kev cob qhia) thiab yuav siv lawv li cas txhawm rau los txhawb kev xav txog, daws teeb meem, thiab txhawb kev loj hlob kev ua hauj lwm, suav nrog kev tsim kho txuas ntxiv mus ntawm cov txuj ci thev naus laus zis ntsig txog kev kawm
 • txoj kev ua qauv qhia qhov kev paub txog ntawm kev txhim kho kev ua hauj lwm yam tsis tu ncua raws li kev mob siab ua hauj lwm ncua ntev thiab txoj kev thaj thiab lub luag hauj lwm ntawm ntau lub tswv yim (piv txwv li, txoj kev xam pom thiab kev ntsuas tus kheej, kev xav tawm yam nyuaj heev, kev daws teeb meem, kev kawm paub ntawm tus kheej) nyob rau txoj kev txhim kho txoj hauv kev qhia ntawv thiab kev ua tau raws cov hom phiaj ntawm fab kev ua hauj lwm tshaj lij